Europoseł Tomasz Poręba liderem podkarpackiej listy PiS do PE

Pol­ska Wschod­nia musi być szcze­gól­nie trak­to­wa­na w pla­nach rządu – uważa lider pod­kar­pac­kiej listy Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go To­masz Po­rę­ba. Oprócz niego kan­dy­da­ta­mi są m.​in. se­na­tor Ali­cja Zając i pre­zes PiS w okrę­gu rze­szow­skim Sta­ni­sław Ożóg.

Kan­dy­da­tów do PE przed­sta­wił w nie­dzie­lę w Rze­szo­wie prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go PiS Jo­achim Bru­dziń­ski.

– Bę­dzie­my prze­ko­ny­wać, że Pol­ska Wschod­nia, w tym Pod­kar­pa­cie, musi być w spo­sób szcze­gól­ny trak­to­wa­ne w pla­nach rządu, że wa­run­kiem roz­wo­ju Pol­ski jest zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, że rząd PO-PSL z tym sobie nie radzi i na przy­kład nie jest w sta­nie na Pod­kar­pa­ciu – wbrew wielu obiet­ni­com – do­koń­czyć bu­do­wy au­to­stra­dy A4, która miała być już na Euro 2012 – po­wie­dział Po­rę­ba.

Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się Ali­cja Zając – se­na­tor z Jasła, była prze­wod­ni­czą­ca rady po­wia­tu w Jaśle, dzia­łacz­ka Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, czło­nek NSZZ „So­li­dar­ność”.

Z trze­cią lo­ka­tą do PE wy­star­tu­je Sta­ni­sław Ożóg – poseł na Sejm V, VI i VII ka­den­cji, pre­zes PiS w Okrę­gu rze­szow­skim, były bur­mistrz So­ko­ło­wa Młp. dwóch ka­den­cji i dwu­krot­ny sta­ro­sta rze­szow­ski.

Na ko­lej­nych miej­scach znaj­du­ją się: poseł Sta­ni­sław Pio­tro­wicz z Kro­sna, w 2005 i 2007 roku wy­bra­ny na se­na­to­ra; Bog­dan Ro­ma­niuk – czło­nek Za­rzą­du wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, radny wo­je­wódz­ki III i IV ka­den­cji, sta­ro­sta kol­bu­szow­ski w la­tach 2002-2006; Jó­ze­fa Hryn­kie­wicz – pro­fe­sor nauk hu­ma­ni­stycz­nych, so­cjo­log, na­uczy­ciel aka­de­mic­ki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, po­słan­ka na Sejm VII ka­den­cji.

Ko­lej­ne miej­sca zaj­mu­ją: Ta­de­usz Pióro z Sa­no­ka, czło­nek Za­rzą­du wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, były radny wo­je­wódz­ki; Kry­sty­na Wró­blew­ska, na­uczy­ciel­ka, dy­rek­tor Pod­kar­pac­kie­go Cen­trum Edu­ka­cji Na­uczy­cie­li w Rze­szo­wie, radna Rze­szo­wa; An­drzej Ćwierz – dok­tor fi­zy­ki, poseł V i VI ka­den­cji, były czło­nek de­le­ga­cji Sejmu RP do Rady Eu­ro­py, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy de­le­ga­cji Sejmu RP do zgro­ma­dze­nia Unii Za­chod­nio­eu­ro­pej­skiej.

Z nu­me­rem 10. listę za­my­ka Lidia Błą­dek – wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca sej­mi­ku wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, no­ta­riusz, na­uczy­ciel aka­de­mic­ki, sa­mo­rzą­do­wiec, po­słan­ka II ka­den­cji.

Wy­bo­ry do PE od­bę­dą się w Pol­sce w maju tego roku. Wy­bie­rze­my 51 eu­ro­po­słów.

(NZ)