Jest szansa na Europejski Program Pilotażowy dla region Karpat

Tomasz Poręba złożył poprawkę do projektu budżetu Unii Europejskie na 2013r. zawierającą propozycję utworzenia projektu pilotażowego poświęconego ‚Rozwojowi modelu zarządzania na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej dla Regionu Karpat – lepszej i efektywnej koordynacji.’

Zaproponowany projekt pilotażowy umożliwiłby państwom Regionu Karpat skorzystanie z rozwiązań i programów pozwalających na rozwój platformy współpracy, wzmacnianie koordynacji działań oraz budowanie i rozwijanie instytucji wdrążających projekty odpowiadające specyficznym potrzebom i problemom górskiego regionu Karpat takim jak: porzucanie ziemi i duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne.

Cele projektu osiągane by były przez realizację i wdrażanie programów prowadzących do poprawy jakości życia, wzmocnienia lokalnych gospodarek i społeczności, konserwacji dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego.

Projekty pilotażowe zostały po raz pierwszy wykorzystane przez Parlament Europejski w 1975 r., a następnie przekształciły się w ważne narzędzia służące formułowaniu priorytetów politycznych i wprowadzaniu nowych inicjatyw, które mogą przekształcić się w działania i programy UE. Dlatego też inicjatywa ta może regionowi Karpat otworzyć drogę do wypracowania europejskiej strategii makroregionalnej.

Programy finansowane w ramach projektów pilotażowych wybierane są w drodze przetargów ogłaszanych przez Komisję Europejską i, w zależności od ustalonych kryteriów wdrażania, współfinansowane lub finansowane w całości.

Zdaniem Tomasza Poręby „nowy instrument pozwoli na obniżenie lub usunięcie barier współpracy transgranicznej i wzmocnienie partnerów regionalnych w drodze do opracowania europejskiego planu działania na rzecz regionu”.

Karpaty potrzebują nie tyko sprawnie przeprowadzonej przez swoje rządy w Brukseli kampanii lobbingowej na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej, ale również merytorycznego wsparcia, efektywnej i lepszej koordynacji współpracy regionalnej. Realizacji tego właśnie celu miałby służyć nowy Projekt Pilotażowy UE – powiedział Poręba.

Projekty pilotażowe mają charakter eksperymentalny i pozwalają na ocenę wykonalności i użyteczności danego działania. Realizacja takiego właśnie projektu w regionie Karpat niewątpliwie dowiodłaby Unii, że konieczne jest wzmacnianie wymiaru współpracy terytorialnej i pójście o krok dalej w kierunku strategii makroregionalnej – dodał Poręba.

Poprawka po raz pierwszy ma zostać poddana pod głosowanie w komisji budżetowej PE w dniu 3 października 2012r.

Pełna treść poprawki znajda państwo w załączniku.