Parlament Europejski przyjął opinię ws. zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego autorstwa Tomasza Poręby

W tym tygodniu Komisja ds. Rozwoju Regionalnego PE (REGI) przyjęła opinię ws. nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Autorem dokumentu jest europoseł PiS Tomasz Poręba. „Bardzo się cieszę, że opinia została przyjęta, gdyż wzmacnia ona mechanizmy pozwalające państwom członkowskim przygotowanie się na wypadek wystąpienia niedoboru gazu” – mówi europoseł PiS.

Obecne przepisy zapewniają jedynie minimalny poziom ochrony krajowych rynków gazu ziemnego i pozwalają na zabezpieczenie Państw Członkowskich przed zdarzeniami o charakterze technicznym lub wynikających z szoków popytowych a w żaden sposób nie adresują głównego problemu o charakterze regionalnym, czyli ryzyk o charakterze politycznym. Dodatkowo wywołane przez Rosję napięcia polityczne w stosunkach z Ukrainą, spowodowały konieczność zmiany w postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego na terytorium UE. Tomasz Poręba podkreśla, że utrzymująca się w konsekwencji niepewność dostaw gazu, zmusza Wspólnotę do podejmowania inicjatyw służących ocenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do UE oraz możliwości jego poprawy.

„Dlatego konieczne jest przyjęcie nowego podejścia do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i wprowadzenie nowych, wzmocnionych mechanizmów współpracy pomiędzy Państwami członkowskimi” – wskazuje europoseł PiS.

Dokument zakłada przede wszystkim, że kwestia bezpieczeństwa dostaw gazu powinna być zagwarantowana na poziomie unijnym tak, by w przypadku ewentualnych kryzysów energetycznych zapewnić solidarną reakcję całej Wspólnoty. Przyjęto także propozycję powołania grup regionalnych, w ramach których powstaną, na podstawie ujednoliconych wzorów, regionalne dokumenty planistyczne: ocena ryzyka, plan działań zapobiegawczych oraz plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Polska została przypisana do regionu środkowo – wschodniego, razem z Republiką Czeską, Niemcami i Republiką Słowacką. Zdaniem Tomasza Poręby wydzielenie w ramach UE grup regionalnych przyczyni się do wzmocnienia współpracy i solidarności pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu do UE a także wzmocni efektywność działania samego Rozporządzenia.

„Zakłócenie dostaw gazu z Rosji ma wpływ na terytorium całej UE, podczas gdy obciążenia związane z sytuacją kryzysową rozkładają się nierównomiernie. Najpoważniejsze konsekwencje dotykają Europę Środkowo-Wschodnią oraz południową” – tłumaczy autor opinii.

Dokument autorstwa Tomasza Poręby wzmacnia mechanizmy szacowania ryzyka i planowania na poziomie krajowym i regionalnym szczególnie w państwach uzależnionych od pojedynczego i jedynego dostawcy. Ponadto nakłada na Komisje Europejską zobowiązanie do aktywnej dywersyfikacji dostaw (źródeł energii, dostawców i tras) i w tym celu wspiera budowę odpowiednich priorytetowych korytarzy infrastruktur energetycznej, takich jak południowy korytarz gazowy. Dokument wzmacnia wprowadzoną zasadę solidarności, wedle której każde Państwo Członkowskie będzie uprawnione do otrzymania pomocy na rzecz wąskiej kategorii tzw. odbiorców chronionych w przypadku wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej. Autor opinii poszerzył kategorię odbiorców chronionych o usługi edukacyjne, opiekę nad dziećmi oraz służby obrony.