Sesja plenarna w Brukseli, 11-12 listopada 2009

Dwadzieścia lat później: Václav Havel z wizytą w Parlamencie

Václav Havel weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Parlamentu zorganizowanym w dwudziestą rocznicę przemian demokratycznych w Europie wschodniej i środkowej. Osiemdziesięciu dziewięciu młodych ludzi, urodzonych w listopadzie 1989, przybędzie do Brukseli by świętować urodziny swoje i nowej Europy.

W środę 11. listopada dwóch uczestników wydarzeń sprzed dwudziestu lat: Václav Havel, były prezydent Czechosłowacji, i Jerzy Buzek, były polski premier, dziś przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wezmą udział w uroczystej sesji Parlamentu w Brukseli.

Ceremonię poprzedzi debata Jerzego Buzka z 89 dwudziestolatkami ze wszystkich państw UE. Impulsem do dyskusji będzie pytanie: „Co znaczy dla mnie Europa”.

Przewodniczący Jerzy Buzek otworzy też wystawę fotograficzną poświęconą najważniejszym wydarzeniom z czasów wielkiej europejskiej zmiany.

Szczyt UE: zmiany klimatyczne i traktat lizboński w programie debaty parlamentarnej

Posłowie ocenią wyniki październikowego szczytu UE poświęconego głównie konferencji klimatycznej w Kopenhadze, czeskiemu stanowisku wobec traktatu z Lizbony i sytuacji gospodarczej.

Debata dotyczyć będzie również innych kwestii poruszanych na szczycie, który odbył się 29. i 30. października, takich jak nielegalna imigracja, przyszła unijna służba dyplomatyczna i zintegrowana strategia dla Bałtyku. Przedstawiciele szwedzkiej prezydencji i Komisji Europejskiej wezmą udział w debacie.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: ocena działalności w 2008 r.

Parlament podda ocenie działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 r. W projekcie rezolucji posłowie zawarli między innymi postulat lepszej promocji działań Rzecznika, wyrazili też niepokój wywołany wysoką liczbą skarg na brak przejrzystości unijnych instytucji.

Aż 36% z 355 skarg złożonych przez Europejczyków do Rzecznika w 2008 roku dotyczyło braku przejrzystości instytucji UE, w tym niemożności dostępu do informacji i do unijnych dokumentów. Posłowie są zaniepokojeni tym stanem rzeczy, który nie sprzyja budowie zaufania obywateli do unijnej administracji.

Obecny rzecznik, Nikiforos Diamandouros z Grecji, sprawuje swój urząd od 2003 roku. Jego następca zostanie wybrany przez Parlament w styczniu 2010. Diamandouros jest jednym z trzech kandydatów. Dwaj pozostali to Vittorio Bottoli z Włoch i Pierre-Yves Monette z Belgii.

Szczyt UE-Rosja: Parlament przygotowuje rezolucję

Posłowie zajmą stanowisko w sprawie przygotowań do szczytu UE-Rosja zaplanowanego na 18 listopada. Najważniejsze kwestie to zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne. W czwartek przyjęta zostanie rezolucja w tej sprawie.

Parlament będzie też debatował na temat przestrzegania praw człowieka w Rosji. Dyskusja odbędzie się wkrótce po tym, jak posłowie przyznali coroczną Nagrodę im. Sacharowa rosyjskiej organizacji Memoriał. Zasadniczym punktem dyskusji na tematy polityczne i gospodarcze będzie nowe porozumienie o współpracy miedzy UE – Rosja. Ma ono zastąpić poprzednią umowę, która wygasła w 2007 roku. Problematyka pokoju na Bliskim Wschodzie i irańskiego programu nuklearnego zdominują zapewne część debaty poświęconą polityce zagranicznej.

Choroba Alzheimera: potrzeba lepszej współpracy

Choroby Alzheimera i Parkinsona są wciąż nieuleczalne. Parlament wzywa państwa członkowskie do lepszej koordynacji w planowaniu i finansowaniu badań naukowych w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych.

Prawie 7.3 milionów osób cierpi w Europie na chorobę Alzheimera i pokrewne powikłania. Ta liczba może podwoić się do 2020 roku, jeżeli nie nastąpi postęp w terapii. Na razie choroba pozostaje nieuleczalna, a wiedza medyczna na temat zapobiegania chorobie i jej leczenia jest ograniczona. Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim połączenie wysiłków, a w szczególności współpracę w dziedzinie planowania kluczowych badań, wykorzystania istniejących zasobów naukowych, kadrowych i finansowych.

Unijni ministrowie odpowiedzialni w swoich krajach za badania mają spotkać się w tej sprawie 3. grudnia. Parlament chce skłonić rządy do podejmowania przyszłych inicjatyw badawczych wspólnie, w oparciu o unijne a nie jedynie krajowe kompetencje. Gdyby to stanowisko zostało przyjęte przez państwa członkowskie Parlament uzyskałby większy niż obecnie wpływ na decyzje podejmowane po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Traktat wprowadza bowiem w tej dziedzinie procedurę współdecydowania.