Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu, 21-24 kwietnia 2009

Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu, rozwiązania dotyczące opłat za rozmowy głosowe, SMS-y i przesył danych w roamingu, regulacje zwiększające nadzór nad rynkami usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz bezpieczeństwo i prawa pacjentów do opieki zdrowotnej zagranicą, to od dawna zapowiadane, kluczowe projekty rozwiązań regulacyjnych, które znajdą swój finał na najbliższej, przedostatniej w tej kadencji sesji Parlamentu Europejskiego.

Opieka zdrowotna bez granic. Posłowie zagłosują nad projektem legislacyjnym ułatwiającym dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej. Dyrektywa określi warunki, na jakich pacjenci będą mieli prawo do leczenia w innych krajach członkowskich oraz w jaki sposób regulowane będą koszty leczenia. Parlament zajmie się również propozycją poprawy bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach, w tym ich ochronę przed infekcjami szpitalnymi. Do 12% hospitalizowanych pacjentów zostaje zarażonych infekcjami podczas pobytu w szpitalu – debata, czw. 23.04.

Tańsze rozmowy, SMS-y i Internet przez komórki. Stawki opłat za rozmowy głosowe, wiadomości tekstowe i korzystanie z Internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych w roamingu międzynarodowym zostaną obniżone od 1 lipca 2009 roku. Parlament Europejski uzgodnił z rządami państw członkowskich przedłużenie o dwa lata obowiązywania rozporządzenia w sprawie usług roamingowych z 2007 roku – debata, wt. 21.04.

Trzeci etap liberalizacji rynku energii i gazu. Oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców, to główne założenia trzeciego etapu liberalizacji rynku energii i gazu. Parlament Europejski zagłosuje nad pakietem dyrektyw i rozporządzeń, do treści których posłowie porozumieli się z rządami państw członkowskich UE – debata, wt. 21.04.

SOLVENCY II – Zmiany przepisów dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dobiega końca proces legislacyjny, znany jako Solvency II. Parlament zagłosuje nad propozycją zmian w przepisach, które zapewnia ściślejszy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Europie. Propozycje zmierzają do stworzenia znacznie bardziej wyrafinowanego systemu oceny ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe, jak również określania wymogów kapitałowych, którym powinny podlegać. Prawdopodobne jest porozumienie z Radą, które pozwoli przyjąć projekt w pierwszym czytaniu – debata, śr. 22.04.

Wzmocniony nadzór nad agencjami ratingowymi. Do rozpatrzenia przez Parlament Europejski trafia projekt nowego rozporządzenia regulującego zasady działania agencji ratingowych. Celem propozycji jest zapobieżenie możliwym konfliktom interesów. Rozporządzenie przewiduje  centralną rejestrację agencji na poziomie wspólnotowym i system zatwierdzania ratingów sporządzanych przez agencje z krajów nie należących do UE – debata,śr. 22.04.

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. W obliczu kryzysu finansowego, Parlament Europejski rozpatrzy projekt dyrektywy wprowadzającej zmiany w przepisach dotyczących nadzoru sektora bankowego oraz sposobów obliczania wymaganej wysokości kapitału. Celem projektu jest określenie zasad postępowania, zgodnie z którymi kredytodawca pozostanie zainteresowany spłatą udzielonej pożyczki, co powinno zniechęcić go do lekkomyślnego udzielania kredytów – debata, śr. 22.04.

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich. Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją, w której wzywa polskie władze do zaprzestania dyskryminacyjnego traktowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie związanym z utratą mandatu w sytuacji uchylenia immunitetu i skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Sprzeczne są też krajowe przepisy i zapisy regulaminu PE dotyczące dopuszczalności wniosków o uchylenie immunitetu kierowanych przez osoby prywatne – głosowanie, pt. 24.04.

Maszyny do stosowania pestycydów. Parlament przyjmie sprawozdanie posła Leopolda Rutowicza (UEN, PL) poświęcone dyrektywie w sprawie maszyn do stosowania pestycydów. Proponowana dyrektywa zapewni harmonizację wymogów ochrony środowiska oraz procedur oceny zgodności dla maszyn do stosowania pestycydów. Wprowadzone zostaną dodatkowe wymogi, które nowy sprzęt musi spełnić przed wprowadzeniem do obrotu. Dyrektywa pozwoli osiągnąć jednakowy poziom ochrony środowiska i zapewni uczciwą konkurencję między producentami – głosowanie, śr. 22.04.

Uroczystość nazwania dziedzińca PE imieniem profesora Bronisława Geremka. We wtorek, 21 kwietnia odbędzie się uroczystość nazwania głównego dziedzińca Parlamentu Europejskiego w Strasburgu imieniem profesora Bronisława Geremka. W styczniu br. Prezydium PE podjęło decyzję o nadaniu trzem miejscom w Parlamencie nazw upamiętniających parlamentarzystów, którzy pełniąc mandat posła do PE, jak i przed jego objęciem, przyczynili się w znamienny sposób dla procesu integracji europejskiej. W uroczystości weźmie udział przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering – uroczystość, wt. 21.04, godz. 15.00, dziedziniec budynku LOW.