Ankieta „Rzeczpospolitej”: Tomasz Poręba (Prawo i Sprawiedliwość, miejsce nr 1, okręg nr 9, podkarpackie)

Na pytania „Rzeczpospolitej” odpowiada Tomasz Poręba, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości.

1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?

Unia Europejska zdecydowanie powinna pozostać związkiem państw narodowych. Na tym poziomie powinny pozostawać też kompetencje wszędzie tam, gdzie ingerencja Brukseli nie jest konieczna, zwłaszcza w dziedzinach polityki zagranicznej, prawa karnego czy kwestiach światopoglądowych. Chciałbym podkreślić znaczenie zasady pomocniczości jako podstawy funkcjonowania UE, a więc wspólnotowej akcji tylko tam, gdzie państwa narodowe albo nie są w stanie sobie same poradzić, albo tam, gdzie działania całej UE przyniosą dużo większe korzyści.

2. Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?

Mówienie o przyjęciu unijnej waluty w sytuacji, gdy kraje strefy euro borykają się z niekończącym się kryzysem jest nieporozumieniem. Nasza gospodarka, a co za tym idzie system finansów publicznych nie są przygotowane na tak dużą zmianę. Wysoki dług publiczny, deficyt budżetowy i bardzo niskie w stosunku do innych państw Wspólnoty płace nie tylko dyskwalifikują nas jako kandydata do strefy euro – przyjęcie euro w najbliższym czasie po prostu pogłębiłoby te problemy. Obecnie euro jest korzystne tylko dla najsilniejszych gospodarek, te najsłabsze jak Grecja, Hiszpania czy Włochy boleśnie odczuwają skutki jej przyjęcia. Dopóki nie będziemy stanowili realnej siły na wspólnym rynku, dopóty nie może być mowy o przystąpieniu do Unii Walutowej.

3. Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?

Polski system finansowy jest w dużej mierze zdominowany przez obcy kapitał. W tej chwili narodowe instytucje kontroli są jedynym gwarantem bezpieczeństwa oszczędności i wierzytelności Polaków. Umiędzynarodowienie tej ochrony na poziomie unijnym stwarza szereg wątpliwości, czy na pewno lepiej zabezpieczymy się przed kolejnym kryzysem. Wydaje mi się, że wyposażone w szerokie kompetencje krajowe instytucje nadzoru finansowego są tu w pełni wystarczające. Unia bankowa nie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania eurpejskiego rynku finansowego, a co za tym idzie – Polska nie powinna aktywnie przyczyniać się do jej stworzenia. Wszystkie instytucje UE zazwyczaj przyczyniają się do wspierania interesu najsilniejszych graczy, a pod względem finansów Polska takim graczem nie jest.

4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?

Należy rozróżnić wspólną politykę energetyczną od polityki klimatycznej. Ta pierwsza jest niezwykle potrzebna w UE – co niezbicie pokazała rosyjska agresja na Krymie. Zerwanie z uzależnieniem od dostaw z Rosji jest obecnie podstawowym zadaniem stojącym przed UE i wymaga nowego, strategicznego myślenia oraz dużo bardzie zdecydowanego wsparcia dla źródła energii, którego mamy pod dostatkiem, a więc gazu łupkowego. Obecna sytuacja wskazała też, ile racji miało Prawo i Sprawiedliwość tak głośno krytykując projekt budowy gazociągu Nord Stream. Ważne jest też, aby zachodni politycy wreszcie zrozumieli, że dywersyfikacja oznacza pozyskiwanie gazu i ropy z nowych źródeł, a nie budowę nowych gazociągów z Rosji.

Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną UE, powinniśmy zdecydowanie sprzeciwiać się kolejnym próbom jednostronnego ograniczania emisji CO2 przez Unię Europejską, co wiąże się z ogromnymi kosztami dla biedniejszych krajów, takich jak Polska. Tym bardziej, że inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja czy Japonia wcale nie wykazują wielkiej chęci, by mocno zaciskać pasa w tej mierze. W takiej sytuacji unijne dążenia nie mają większego sensu z punktu widzenia globalnych efektów, za to przyniosą ogromne straty mniej rozwiniętym krajom UE, które zmuszone będą inwestować w najnowsze technologie, na co je po prostu nie stać. Powinniśmy też porzucić forsowany od wielu lat przez Brukselę pomysł „dekarbonizacji”, biorąc pod uwagę zdecydowany udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?

Zdecydowanie nie. Decyzje co do polityki podatkowej oraz budżetu powinny pozostać w gestii państw członkowskich, bo to rządy krajowe najlepiej wiedzą, na co i w jaki sposób powinny zostać przeznaczone pieniądze. Trudno mi sobie wyobrazić, że urzędnicy w Brukseli będą w stanie lepiej zrozumieć specyfikę jakiegoś kraju i jego realne potrzeby, niż wybrani w tym kraju politycy. Popieramy rozwój wspólnego rynku, swobodny przepływ towarów, osób, kapitału i usług , ale sprzeciwiamy się przeniesieniu decyzji dotyczącej polityki budżetowej i podatkowej do Brukseli.

6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?

Wspólny rynek jest największym osiągnięciem UE i powinien być dalej wzmacniany. W Europie wyraźnie widać korzyści płynące ze swobodnego przepływu osób i kapitału i instytucje UE powinny bardziej skupić się na zabezpieczaniu tych wolności, a nie na próbach wprowadzania tylnymi drzwiami pro-federacyjnych rozwiązań, takich jak ogólnoeuropejskie wybory do PE czy bezpośrednie wybory szefa Komisji Europejskiej. Tendencje do dyskryminacji niektórych obywateli przebywających i pracujących legalnie na terytorium krajów starej Unii mogą niepokoić – zwłaszcza niedawne doniesienia z Niemiec o zaostrzeniu kontroli zasiłków dla dzieci imigrantów.

7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki.

Wspólna polityka rolna powinna zostać utrzymana, z tym zastrzeżeniem, że niezbędne jest wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników we wszystkich krajach. Prawo i Sprawiedliwość zasiada w jedynej grupie w Parlamencie Europejskim, która zdecydowanie domaga się zrównania dopłat, czego wyrazem był przyjęty w marcu w Brukseli komunikat po Szczycie Liderów Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro.

Większy budżet UE, nastawiony na inwestycje, może stanowić bardzo ważne koło zamachowe dla europejskiej gospodarki. Jest też niezbędny dla nowych państw członkowskich, które dzięki funduszom strukturalnym mogą łatwiej doganiać unijną średnią. Jest też korzystny dla głównych płatników netto, bo według badań duża część pieniędzy zainwestowanych w pomoc dla biedniejszych krajów prędzej czy później do nich wraca. Uważam więc, że budżet oparty o wkład poszczególnych państw członkowskich powinien zostać utrzymany. Jestem też zdecydowanym przeciwnikiem tworzenia osobnego budżetu dla strefy euro, gdyż doprowadzi to do powstania Europy dwóch prędkości i zmniejszenia uwagi poświęconej tym państwom, które najbardziej potrzebują pomocy. Wymiana pieniędzy pomiędzy najbogatszymi krajami poprzez wpłacanie i wypłacanie ich z unijnego budżetu nie ma nic wspólnego z solidarnością, która jest jedną z podstawowych zasad na których opiera się UE.

9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości.

Każdy kraj europejski ma prawo przystąpić do UE, o ile spełni tzw. kryteria kopenhaskie. Należy jednak brać pod uwagę kwestie geopolityczne, związane z bezpieczeństwem Europy Wschodniej i – bezpośrednio – Polski. Dlatego szczególnie mocno trzeba wspierać perspektywę członkostwa części państw Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Gruzji, Ukrainy i Mołdawii. Należy też pamiętać, że realnie mówimy tu o perspektywie co najmniej dziesięciu lat, kiedy to podział funduszy

10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.

Polityka obronna Polski powinna w głównej mierze opierać się na NATO, a nie na budowaniu konkurencyjnych dla Paktu unijnych struktur. W polityce wschodniej UE powinna przede wszystkim zdecydowanie przeciwstawić się imperialistycznym zapędom Rosji Władimira Putina, mówić jednym głosem i solidarnie stawać w obronie swoich państw członkowskich oraz takich krajów, jak Gruzja, Ukraina czy Mołdawia – wyznających wspólne z nami wartości i chcących wyrwać się z historycznej zależności od Moskwy. Mam nadzieję, że lekcja ukraińska zostanie zapamiętana na zachodzie Europy i że nie będzie powrotu do polityki ugłaskiwania Putina lub przymykania oczu na łamanie praw człowieka.

11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski. Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie? Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?

Starzejące się społeczeństwa i coraz mniejszy przyrost naturalny są jednymi z podstawowych problemów występujących zarówno w starych, jak i nowych państwach członkowskich UE. Polityka prorodzinna i zahamowanie negatywnych trendów demograficznych jest więc obszarem, w którym UE powinna mieć własne kompetencje. Utworzenie skoordynowanej polityki wspierania rodzin oraz polityki pronatalistycznej na poziomie UE będzie jednym z głównych zadań europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji PE. To doskonały przykład prawidłowego zastosowania zasady pomocniczości – Unia powinna podejmować działania w tych dziedzinach, w których osiągnie dużo większe efekty niż pojedyncze państwa członkowskie.

12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan/Pani za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?

Prawo rodzinne jest i powinno pozostać wyłączną kompetencją państw członkowskich. Pomimo tego w ostatnich latach obserwujemy coraz więcej prób, podejmowanych zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, narzucania państwom w kwestiach takich jak małżeństwa homoseksualne czy aborcja bardzo liberalnego podejścia. Jest to niedopuszczalne i będziemy się temu zdecydowanie sprzeciwiać. Wiąże się to z postępującą w Europie laicyzacją i odchodzeniem od chrześcijańskich wartości, które leżały u podstaw powstania UE. Pamiętajmy, że dwóch z ojców założycieli – Robert Schuman i Alcide de Gasperi – to kandydaci na ołtarze.