EKR

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości należą do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (European Conservatives and Reformists Group), która powstała po wyborach w czerwcu 2009 roku. Przewodniczącym został wybrany Michał Kamiński.

Do frakcji przystąpiło 54 posłów. W jej skład wchodzi Partia Konserwatywna z Wielkiej Brytanii, Prawo i Sprawiedliwość z Polski, Obywatelska Partia Demokratyczna z Czech, a także pojedynczy przedstawiciele innych partii.

Program Europejskich Konserwatystów i Reformatorów bazuje na tzw. Deklaracji Praskiej.

Deklaracja praska

Zasady grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej w oparciu o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jednocześnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady:

  1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.
  2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości.
  3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.
  4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
  5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.
  6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.
  7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych.
  8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.
  9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi.
  10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.