Europosłowie PiS: Polityka spójności powinna prowadzić do likwidacji ubóstwa w najbiedniejszych regionach Unii

W Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja na temat polityki spójności. Podczas debaty europosłowie PiS podkreślali, że powinna ona spełniać swoją dotychczasową rolę i prowadzić do wyrównywania różnic między poszczególnymi regionami UE.
W swoim wystąpieniu Edward Czesak przypomniał, że polityka spójności to nadal główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej i najskuteczniejszy dotychczas instrument wspierający zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów. „Polityka spójności staje się dzisiaj kołem ratunkowym dla unijnych państw pogrążanych w kryzysie, o czym świadczą ostatnie, śmiałe propozycje Komisji Europejskiej ws. przyjęcia szczególnych środków na rzecz Grecji. Prawdą jest, że w państwach pogrążonych w kryzysie to właśnie dzięki funduszom spójności udało się nie dopuścić do drastycznego załamania inwestycji publicznych. Odnosząc się natomiast do szóstego sprawozdania chciałbym podkreślić, iż polityka spójności musi spełniać swoją dotychczasową rolę i prowadzić do likwidacji ubóstwa w najbiedniejszych regionach Unii” – mówił europoseł PiS. Czesak zaznaczył, że należy również utrzymać jej finansowanie na poziomie gwarantującym skuteczne wspieranie rozwoju infrastruktury, a także przedsiębiorczości, inwestycji w innowacje, badania i rozwój oraz walkę z bezrobociem i wykluczenie społecznym.
Europoseł PiS odniósł się także do kwestii przyszłej europejskiej agendy miejskiej, podkreślając, że szczególną uwagę należy zwrócić na dobór celów i priorytetów a także zdolności finansowania jej założeń przez samorządy. „Istnieje konieczność maksymalnego zaangażowania władz samorządowych i lokalnych w jej przygotowanie i wdrażanie. Dlatego zachęcam Komisję Europejską do wspierania rozwoju platform wymiany informacji i doświadczeń” – wezwał Czesak.
Tomasz Poręba wskazywał, że dzisiejsza polityka spójności to nie tylko nowe realia i wyzwania dla władz regionalnych i lokalnych, ale również nowe zasady przyznawania funduszy europejskich i wyznaczona przez Unię koncentracja tematyczna, która nie zawsze jest zbieżna z rzeczywistymi potrzebami regionów. „Już sam fakt przesunięcia pod względem wielkości wsparcia finansowego z rozwoju infrastruktury na innowacyjność ogranicza najbiedniejszym regionom możliwości rozbudowy podstawowego zaplecza, jakim są drogi szybkiego ruchu. Zwracam również uwagę, iż dla najbiedniejszych regionów o niskiej konkurencyjności – jak Podkarpacie w Polsce – bardzo ważny jest dotacyjny charakter polityki spójności a fundusze regionalne nie powinny być wykorzystywane do zasilania czy gwarantowania nowych inicjatyw Komisji jak stało się to z instrumentem Łącząc Europę – mówił Poręba.
Europoseł PiS podziękował obecnej na sali komisarz rozwoju regionalnego Corinie Cretu za jej inicjatywy i opinie dotyczące potrzeby intensyfikowania Karpat, zwłaszcza w kwestii strategii makroregionalnej dla Karpat. „Są to bardzo ważne słowa i może Pani liczyć na poparcie wielu posłów na tej sali, bo uważamy, że strategia makroregionalna dla regionu Karpat jest absolutnie uzasadniona i nie powinno się stawiać przeszkód przeciwko jej powołaniu” – powiedział Poręba.