Kamiński i Poręba interweniują w sprawie nagminnego łamania praw mniejszości polskiej na Litwie

Do Komisji Europejskiej trafiła interpelacja autorstwa Michała Kamińskiego i Tomasza Poręby (PiS/EKR) dotycząca sytuacji praw mniejszości polskiej na Litwie.

W swoim zapytaniu posłowie powołują się na kryteria kopenhaskie oraz zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którymi poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad UE.

„Domagamy się od Komisji Europejskiej zajęcia jasnego stanowiska w sprawie dyskryminacyjnych praktyk stosowanych przez litewskie władze wobec zamieszkujących Litwę Polaków”, mówił Kamiński komentując inicjatywę.

„Liczymy na to, że zarówno Unia Europejska jak i władze litewskie zaczną poważnie traktować problem jawnej dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie”, dodał Poręba.

Poniżej pełna treść interpelacji

Poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, która została zawarta w kryteriach kopenhaskich z czerwca 1993 roku oraz m.in. w Traktacie o Unii Europejskiej (Art. 2).

Zgodnie z założeniami kryteriów kopenhaskich Komisja zobowiązana jest do monitorowania sytuacji mniejszości narodowych w krajach członkowskich i dokonywania na tej podstawie oceny w postępach dokonywanych przez te kraje w wypełnianiu owych kryteriów.

W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami:

  1. Czy, zdaniem Komisji, władze litewskie wywiązują się z nałożonych nań zobowiązań w obszarze poszanowania praw mniejszości narodowych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej?
  2. Czy Komisja jest świadoma problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkający na Litwie Polacy, w szczególności w zakresie dostępu do oświaty w języku polskim, zezwolenia na umieszczanie dwujęzycznych tablic w miejscowościach zamieszkałych przez liczną mniejszość polską, właściwej pisowni polskich nazwisk oraz w zakresie zwrotu mienia zagrabionego Polakom na terenie Litwy przez władze radzieckie?
  3. Jakie działania, do tej pory, podjęła Komisja celem polepszenia sytuacji mniejszości polskiej na Litwie?
  4. Czy Komisja zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec litewskich władz w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania podstawowych praw mniejszości polskiej na Litwie, ze szczególnym naciskiem na problemy wymienione w pytaniu 2?