Komisja Transportu i Turystyki PE przyjęła raport Tomasza Poręby w sprawie rozwoju infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej


W tym tygodniu Komisja Transportu i Turystyki PE (TRAN) pozytywnie zaopiniowała raport europosła PiS Tomasza Poręby dotyczący usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. „To ważny sygnał. UE stawia na Europę Środkowo-Wschodnią i daje zielone światło dla takich projektów jak Via Carpathia” – mówi Tomasz Poręba. Głosowanie plenarne w tej sprawie odbędzie się pod koniec października.

Jest to pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego raport w sposób kompleksowy opisujący strategiczne cele infrastrukturalne stojące przed UE w najbliższych latach jeśli chodzi o Europę Wschodnią.

W przyjętym sprawozdaniu znalazło się wezwanie do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE, począwszy od Estonii, przez Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż po Grecję, w sprawie którego przedstawiciele krajów, przez które przebiega szlak Via Carpathia, podpisali w dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie Deklarację o dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacji jego przebiegu.„Dzięki budowie Via Carpathia regiony UE położone peryferyjnie uzyskają możliwość przyspieszonego rozwoju i szybciej dorównają bardziej rozwiniętym obszarom Unii. Budowa szlaku pobudzi również napływ inwestycji, wzrost przedsiębiorczości oraz poprawi bezpieczeństwo całej UE zwłaszcza w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie”– napisano w sprawozdaniu. Jednocześnie komisja TRAN zachęca państwa członkowskie do przygotowania montażu finansowego dla tej inwestycji z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów finansowych takich jak fundusz Łącząc Europę czy EFSI a w perspektywie kolejnego przeglądu wytycznych transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dołożenia wszelkich starań, aby szlak Via Carpathia został wpisany na całej długości do sieci bazowej TEN-T. „Należy zbadać także możliwość otwarcia korytarza Ren-Dunaj na północ od UE przez Via Carpathia” – czytamy w sprawozdaniu.

W dokumencie Tomasz Poręba zwraca również uwagę na niedoinwestowanie transgranicznych linii kolejowych i niski poziom pasażerskich usług kolejowych na wielu obszarach przygranicznych. Jednocześnie Poręba jako pozytywny przykład wskazuje postępy w budowie połączenia kolejowego Rail Baltica i podkreśla, że ten projekt powinien stać się dla innych państw członkowskich przykładem dobrych praktyk w zakresie współpracy. Sprawozdanie odnosi się również do rozwoju śródlądowych dróg wodnych i portów. Autor zwraca uwagę na rolę Dunaju jako kluczowej drogi wodnej w tym makroregionie i wzywa do podniesienia do IV klasy żeglowności Odry.

W dokumencie autorstwa Tomasza Poręby znalazło się także odniesienie do powstania strategii na rzecz Karpat, która byłaby również skutecznym narzędziem w realizacji wyzwań w zakresie polityki transportowej, z którymi państwa nie są w stanie uporać się pojedynczo. „W szczególności doświadczenia zgromadzone w związku ze strategiami na rzecz Bałtyku, Dunaju i regionu adriatycko-jońskiego można by wykorzystać również w przyszłości w ewentualnej strategii na rzecz regionu Karpat” – tłumaczy Poręba.

Podczas konferencji prasowej europoseł PiS odniósł się do ostatnich informacji prasowych dotyczących problemów z zabezpieczeniem środków na poszczególne odcinki Via Carpathia w Polsce. „Informacje zawarte w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej następnie przedrukowane w lokalnej prasie są bardzo ogólne i nieprecyzyjne. Moja wiedza jest taka, że środki na budowę odcinka S19 Lublin-Rzeszów oraz Rzeszów-Babica w kierunku Barwinka są zabezpieczone. Podobnie jeśli chodzi o odcinek Babica-Barwinek, w kontekście którego w ministerstwie i GDDKiA trwają intensywne prace przygotowawcze celem rozpisania w niedługiej przyszłości przetargów. Jeśli chodzi o dalszy odcinek S19 w kierunku Barwinka, trwa opracowywanie koncepcji techniczno-geologicznej tak, aby jak najszybciej rozpocząć jego budowę”– mówi Poręba.