Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej: Van Rompuy w Strasburgu

Z udziałem przewodniczącego Rady i w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej posłowie będą dyskutować o wynikach szczytu Rady Europejskiej, który odbędzie się 16 września. Herman Van Rompuy po raz pierwszy pojawi się w Strasburgu, aby poinformować o przebiegu spotkania szefów państw i rządów. Taki obowiązek nakłada na niego przyjęty w ubiegłym roku Traktat z Lizbony.

Nadzór finansowy: ostatnie głosowanie. W środę Parlament Europejski formalnie zatwierdzi porozumienie dotyczące pakietu propozycji nowych reguł nadzoru finansowego, które mogą całkowicie odmienić oblicze rynków finansowych. Powołane zostaną trzy nowe instytucje nadzorujące sektor bankowy, inwestycyjny oraz ubezpieczeniowo-emerytalny. Zadaniem czwartego organu będzie uważne obserwowanie sytuacji rynkowej i ostrzeganie w przypadku narastającego ryzyka w europejskiej gospodarce.

PE domaga się elastyczności w budżecie na 2007-2013. Parlament domaga się możliwości łatwiejszego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania, takie jak walka ze skutkami kryzysu, czy tworzenie europejskiej służby dyplomatycznej. Posłowie z komisji budżetowej są zgodni, że obecne nadwyżki budżetowe praktycznie nie pozwalają na jakiekolwiek przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi działami wydatków. Nowym zadaniom o znaczeniu priorytetowym nie przypisano właściwego wsparcia finansowego.

Bezpieczeństwo dostaw gazu: gospodarstwa domowe pod szczególną ochroną. Ochrona gospodarstw domowych przed przerwami w dostawach gazu, budowa sieci umożliwiających przesyłanie gazu pomiędzy krajami członkowskimi UE, rozbudowa magazynów – to tylko część rozwiązań mających chronić Unię Europejską przed kryzysem gazowym, zaproponowanych w projekcie rozporządzenia, które będzie głosowane na najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Dokładne badanie okoliczności wypadków lotniczych. Szybko rosnące natężenie ruchu lotniczego rodzi koniczność dokładnego badania przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych, aby na tej podstawie łatwiej było zapobiegać następnym. Proponowane nowe przepisy zapewnią większą niezależność postępowań wyjaśniających przyczyny katastrof.

Wzmocniony nadzór nad bezpieczeństwem leków. Parlament Europejski będzie głosował nad propozycją legislacyjną, która wzmocni bezpieczeństwo pacjentów i zapewni im prawo do lepszej informacji o zastosowaniach leku i jego możliwych działaniach ubocznych. Porozumienie z Radą przewiduje tworzenie portali informacyjnych o lekach w internecie. O niepożądanych skutkach zażywania leków pacjenci będą mogli informować właściwe organy krajowe.

Produkty biobójcze: bezpieczeństwo zdrowia. Każdy środek przeciwko szkodnikom, czy do zwalczania bakterii w wodzie, czy ślimaków w przydomowym ogródku, musi uzyskać stosowny certyfikat zanim zostanie wprowadzony do obrotu na terenie UE. Wymagania prawne regulujące sprzedaż i stosowanie środków biobójczych zostaną poddane nowelizacji, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ochrony środowiska naturalnego. Dla producentów oznaczać będzie także uproszczenie procedur rejestracyjnych.

Piractwo internetowe: legalny bardziej atrakcyjny . Parlament przygotował sprawozdanie, w którym proponuje przyjęcie rozwiązań wzmacniających wspólny rynek i ograniczających naruszanie praw autorskich w internecie.

Nielegalna imigracja: Umowa o readmisji z Pakistanem. We wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad nową umową z Pakistanem o readmisji osób przebywających w UE bez zezwolenia. Kontrowersyjna umowa, wobec której Parlamentowi przysługuje prawo weta, ma ułatwić skuteczną walkę z nielegalną imigracją poprzez uproszczenie zasad deportacji do kraju pochodzenia.