Nowelizacja ustawy o Kodeksie wyborczym poprzez wprowadzenie zakazu odpłatnego rozpowszechniania przez Komitety Wyborcze ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych jest niezgodna z prawem wspólnotowym

W dniu jutrzejszym, w sekretariacie komisji Parlamentu Europejskiego do spraw petycji w Brukseli zostanie złożona petycja przez Ryszarda Czarnecki i Tomasza Porębę w sprawie zażalenia, co do nowelizacji ustawy o Kodeksie wyborczym wprowadzającej zakaz odpłatnego rozpowszechniania przez Komitety Wyborcze ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Zgodnie z treścią petycji zakaz rozpowszechniania odpłatnych ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych, nadawców radiowych i telewizyjnych ogranicza wolność przekazu i dostęp obywateli do informacji, ogranicza swobody działalności partii politycznych i wywierania metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa, ogranicza ich konstytucyjnego prawa do prezentowania programu wyborczego, wolność działania, ponadto taki zakaz jest niezgodny z prawem unijnym.

Dnia 3 lutego 2011 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011r., nr 26, poz. 134) Ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej i ogłoszenia w dzienniku ustaw zgodnie, z czym wchodzi w życie 21 lutego 2010r.

Nowelizacja ustawy o Kodeksie wyborczym w art. 1 pkt 2 zmienia art.119 § 1 ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 r., nr 21, poz. 112) poprzez wprowadzenie zakazu odpłatnego rozpowszechniania przez Komitety Wyborcze ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Według Tomasza Poręby – „Wolne media i prawo do wolności słowa jest warunkiem koniecznym istnienia systemu demokratycznego i pluralistycznego; w tym prawo do komunikacji i prawa mediów do zbierania, przedstawiania i rozpowszechniania informacji, nowości i opinii, jest podstawowym prawem człowieka. Publiczność powinna być uprawniona do korzystania z wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych.”

„Ustawa w proponowanym brzmieniu narusza swobodę nadawania informacji. Obowiązkiem mediów jest zapewnić informacje zbalansowane, zróżnicowane oraz wystarczające do umożliwienia wyborcy dokonania świadomego wyboru. Media publiczne w Polsce nie od dziś są przedmiotem politycznych targów i dlatego możliwość swobodnego rozpowszechniania treści o charakterze politycznym w mediach prywatnych jest niezbędne, jako mechanizm zabezpieczający przed dominacją upolitycznionych radia i telewizji publicznej.” – powiedział Ryszard Czarnecki