Oświadczenie po spotkaniu w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Mielcu


W dniu 20 października 2016 roku w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby odbyło się spotkanie, którego tematem był stan powietrza w Mielcu z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły, zastępców Prezydenta Mielca Jana Myśliwca i Tadeusza Siemka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu Mariana Kokoszki, Przewodniczącego Rady Osiedla Mościska Janusza Wrony, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Krystyny Sołek wraz z Andrzejem Adamskim oraz Beatą Michalak, Mikołaja Skrzypiec ze Stowarzyszenia Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz reprezentujących firmę KRONOSPAN Sp. z o. o. Piotra Herchela i Beatę Rafalo

podjęto następujące ustalenia:

1) Wykonana zostanie ekspertyza, zlecona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, wykonana przez niezależnego eksperta, dotycząca wpływu większej niż określona w pozwoleniu prędkości wypływu zanieczyszczeń i wpływu na oddziaływanie instalacji na środowisko, w szczególności występowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń, co zostało podniesione w piśmie Prezydenta Mielca do Marszałka Województwa Podkarpackiego;

2) Procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie
w sposób rzetelny, w możliwie krótkich terminach, tak aby wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia pozwolił maksymalnie zminimalizować oddziaływanie KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. na środowisko;

3) Wydana zostanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzja nakładająca na KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. obowiązek prowadzenia pomiarów ciągłych emisji pyłu do powietrza z emitora suszarni wiórów;

4) Firma KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. deklaruje, że po uzyskaniu stosownych pozwoleń uruchomi wytwornicę ciepła technologicznego w najbliższym czasie, a miasto Mielec dołoży największej staranności aby złożony przez firmę KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. wniosek dotyczący modernizacji suszarni wiórów został rozpatrzony w możliwie najkrótszym optymalnym terminie. Powstanie powyższej instalacji w sposób znaczny zmniejszy emisję pyłu;

5) Marszałek Województwa Podkarpackiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Miasta apelują o umożliwienie radnym miejskim swobodnego dostępu do firm działających w SSE;

6) W najbliższym czasie dojdzie do spotkania przedstawicieli mieszkańców z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, celem przedstawienia aktualnego stanu zanieczyszczeń na terenie Mielca;

7) Uzgodniono, że tego typu spotkania będą organizowanie regularnie celem monitorowania podjętych ustaleń;

8) Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreśla, że pozwolenie zintegrowane dla KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. z września 2015 roku nie zwiększyło emisji zanieczyszczeń, a większość emisji została zmniejszona i nałożono dodatkowe obostrzenia, których nie wymagały wcześniejsze pozwolenia;

9) Uczestnicy spotkania dołożą wszelkich starań i podejmą wszelkie możliwe działania aby jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia skali zanieczyszczenia powietrza w Mielcu

W imieniu uczestników spotkania

Tomasz Poręba

Poseł do Parlamentu Europejskiego