Podsumowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 12–15 stycznia 2009 r.

Sytuacja w Strefie Gazy, spór gazowy miedzy Rosją i Ukrainą oraz początek czeskiego przewodnictwa w UE, to najważniejsze polityczne debaty, jakie odbyły się na forum Parlamentu Europejskiego na pierwszej w tym roku sesji plenarnej w Strasburgu. Posłowie przyjęli również propozycje nowych regulacji dotyczących stosowania pestycydów oraz wprowadzania biometrycznych paszportów i dokumentów podróży. Przyjęty został także raport poświęcony sytuacji w zakresie przestrzegania praw podstawowych w UE.
 
Identyfikatory biometryczne w paszportach. Parlament uważa, że paszporty biometryczne wydawane dzieciom poniżej 12 roku życia nie muszą zawierać odcisków palców posiadacza. Jednak obowiązek posiadania własnego paszportu przez nieletnich pomoże walczyć ze zjawiskiem handlu dziećmi. Paszporty biometryczne zostaną wprowadzone w UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii w czerwcu br.
 
Priorytety czeskiej prezydencji w UE. Premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. „Naszym mottem jest Europa bez barier, ale chcemy dodać także Europa z zasadami. Ta wizja dopasowana jest do obecnej trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej” – powiedział.
 
Nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów) . Parlament Europejski przyjął projekty rozporządzenia oraz dyrektywy, które zwiększą asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania środków ochrony roślin.
 
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która określa procedury zamówień publicznych na dostawy towarów i usług, stosowanych dla zagwarantowania bezpieczeństwa i obronności Unii lub jej państw członkowskich. Dyrektywa ustanawia wspólny rynek wyposażenia obronnego i usług, łącząc wymogi przejrzystości procedur zamówień publicznych z koniecznością ochrony interesów państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa.
 
Parlament obchodzi 10. rocznicę wprowadzenia euro. W tym roku mija dziesięć lat odkąd euro stało się oficjalną walutą Unii Europejskiej. Początkowo jedenaście państw UE zaczęło używać euro, jako środka płatniczego. Obecnie 16 krajów członkowskich posługuje się euro, jako walutą oficjalną. W celu upamiętnienia tej rocznicy, na sesji plenarnej w Strasburgu odbyło się uroczyste posiedzenie z udziałem czołowych przywódców politycznych.

Rezolucja w sprawie Białorusi. Trzy miesiące po podjęciu decyzji o zniesieniu na sześć miesięcy zakazu wizowego wobec osób znajdujących się na europejskiej liście sankcji, Parlament przyjął rezolucję, w której pozytywnie, ale ostrożnie ocenia zmiany, jakie zaszły na Białorusi. Parlament podkreśla, że aby znacząco poprawić stosunki z UE Białoruś powinna pozostać krajem, w którym nie ma więźniów politycznych, rząd powinien gwarantować wolność słowa mediom, powinna kontynuować współpracę z OBWE w sprawie reformy ustawodawstwa wyborczego, poprawić warunki działalności organizacji pozarządowych i zagwarantować wolność zgromadzeń i stowarzyszeń politycznych.

Prawa podstawowe w Europie. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wyraża zaniepokojenie wieloma przypadkami łamania praw podstawowych w Unii Europejskiej. Sprawozdanie wymienia między innymi przypadki dyskryminacji mniejszości, czy też naruszenie prawa do prywatności. Posłowie przedstawili zalecenia do walki z homofonią, dyskryminacją kobiet oraz ubóstwem dotykającym zwłaszcza dzieci w wielu krajach unijnych.
 
Jawność prac instytucji: Parlament daje przykład. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa instytucje europejskie do udostępniania swoich rejestrów i dokumentów do publicznej wiadomości. Posłowie w oparciu o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości zwracają się do Rady o podawanie do publicznej wiadomości wszystkich jej debat. Do publicznej wiadomości powinny być również podawane informacje o udziale i zaangażowaniu posłów w prace Parlamentu.
 
Perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony. Parlament przyjął sprawozdanie, w którym wskazuje na potrzebę rozwoju dialogu z obywatelami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. „Nie tworzymy Unii dla państw i rządów, tworzymy ją dla obywateli” – tymi słowami Jeana Moneta przekonywała do nowych form i możliwości dialogu pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a jej obywatelami autorka sprawozdania, polska deputowana Genowefa Grabowska. 
  
Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego