Podsumowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 2–5 lutego 2009 r.

O jakości życia przyszłych pokoleń decydujemy już dziś. Dlatego Parlament Europejski tak często i mocno angażuje się w działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i przeciwdziałania postępującemu globalnemu ociepleniu. Po przyjęciu w grudniu rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w lutym Parlament przyjął rekomendacje w zakresie dalszych ograniczeń emisji CO2 do roku 2050. Po dyrektywie regulującej zasady zatrzymywania i deportacji nielegalnych imigrantów oraz propozycji ustanowienia błękitnej karty dla wykwalifikowanych specjalistów, posłowie zatwierdzili treść kompromisu w sprawie projektu przewidującego daleko idące sankcje dla pracodawców zatrudniających osoby bez prawa pobytu na terenie UE. Formalne zatwierdzenie tej propozycji nastąpi przyszłej na sesji w Brukseli. Wśród debat, które odbyły się w minionym tygodniu w Strasburgu znalazły się również takie tematy jak zamknięcie Guantanamo i działalność CIA w Europie.
 
Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym. Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% do 40% do roku 2020 i o co najmniej 80% do 2050. Parlament sformułował szczegółowe zalecenia, które powinny zostać wdrożone w kluczowych sektorach gospodarki.

Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Parlament głosował nad propozycją dyrektywy ws. sankcji za zatrudnianie nielegalnych imigrantów, zatwierdzając uzgodnione z Radą poprawki kompromisowe, ale wstrzymując się przed formalnym przyjęciem rezolucji legislacyjnej do następnego posiedzenia plenarnego. Projekt przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE. W rażących przypadkach przewidziano sankcje karne dla pracodawców, którzy powinni także odpowiadać za działania swoich podwykonawców
 
Parlament zadowolony z decyzji o zamknięciu Guantánamo. Parlament Europejski z dużym zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA, Baracka Obamy o zamknięciu więzienia w Zatoce Guantanamo. W rezolucji w sprawie powrotu i przesiedlenia więźniów z Guantanamo posłowie podkreślili, że jest to świadectwem ważnej zmiany polityki USA w kierunku poszanowania prawa humanitarnego i międzynarodowego.
 
Mahmoud Abbas gościem Parlamentu Europejskiego. Dziewięćdziesiąt tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową, zabici i ranni to głównie cywile, w tym dzieci i kobiety. To wszystko jest rezultatem ataków Izraela, powiedział Mahmoud Abbas, zwracając się w środę podczas sesji plenarnej do posłów PE. Przewodniczący Hans-Gert Pöttering witając prezydenta podkreślił, że PE w przeszłości i obecnie wspiera lud palestyński, nigdy nie patrząc obojętnie na wydarzenia w Strefie Gazy, jednak równocześnie potępia ostrzał Izraela przez Hamas.
 
Walka z pornografią dziecięcą w Internecie. Rozpowszechnianie w Internecie treści pedofilskich to olbrzymie problematyczne zjawisko społeczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą liczbę stron zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Parlament przyjął sprawozdanie, w którym wzywa państwa członkowskie do uznania pornografii dziecięcej za przestępstwo.
 
Zalecenia dla przyszłej polityki energetycznej UE. Krótko po doświadczeniach, jakie przyniósł rosyjsko-ukraiński spór o dostawy gazu, posłowie przyjęli sprawozdanie poświęcone przyszłej wspólnej polityce energetycznej. Plany działań na wypadek przerw w dostawach gazu, rozbudowa połączeń międzysystemowych, ujednolicone ramy prawne dla inwestycji w energetykę jądrową i nowe cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym (80% redukcji emisji do roku 2050), to niektóre z zaleceń zawartych w sprawozdaniu.
 
Równouprawnienie oraz solidarność pokoleniowa. Przyjmując raport dotyczący niedyskryminacji ze względu na płeć Parlament podkreślił, że solidarność międzypokoleniowa jest jednym ze strukturalnych i kluczowych rozwiązań europejskiego modelu społecznego. Posłowie wezwali państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązań podjętych na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. na rzecz likwidacji przeszkód stojących na drodze równemu udziałowi kobiet i mężczyzn w rynku pracy.

Mieszanki paszowe: ułatwienia dla producentów, wysoki poziom bezpieczeństwa żywności. Parlament przyjął rozporządzenie, które łagodzi wymagania w zakresie oznakowań mieszkanek paszowych dla zwierząt hodowlanych. W kompromisowej wersji rozporządzenia uzgodnionej przez Parlament i państwa członkowskie posłowie zapewnili klientom prawo do rzetelnej informacji o składzie mieszanek paszowych przy zachowaniu ochrony tajemnicy handlowej producentów.
 
Złe warunki w europejskich ośrodkach dla uchodźców. Niski poziom opieki medycznej i prawnej, złe warunki przetrzymywania, a także brak solidarności między państwami, to niektóre wnioski z raportu dotyczącego ośrodków przetrzymywania nielegalnych imigrantów w UE powstałego po wizytach Komisji Wolności Obywatelskich w kliku państwach członkowskich. Parlament przypomniał państwom członkowskim o obowiązkach w tym zakresie.
 
Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się europejscy producenci samochodów. Komisja Europejska zapowiada przygotowanie propozycji pomocy dla branży przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej. Zmienione mogą zostać zasady udzielania pomocy publicznej. Posłowie zachęcili do promowania innowacyjności i nowych, energooszczędnych rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie konkurencyjności branży i osiągniecie ambitnych celów środowiskowych.

Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego