Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu 23-26 marca 2009

Najważniejsze debaty minionej sesji obejmowały decyzje wiosennego Szczytu przywódców Unii Europejskiej i przygotowania do spotkania grupy G20 z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna. Parlament przyjął też nowe przepisy dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kosmetyków i podwyżki akcyzy na papierosy. Posłowie rozmawiali o przyszłości polityki regionalnej oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców UE. Przedstawiamy podsumowanie sesji.
Rocznica deportacji obywateli republik bałtyckich na Syberię

Otwierając sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Hans-Gert Pöttering przypomniał o 60. rocznicy masowych deportacji obywateli państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii – na Syberię. 25 marca 1949 roku rozpoczęła się druga fala deportacji, podczas której dziesiątki tysięcy obywateli tych państw zostało siłą wywiezionych do sowieckich łagrów nierzadko tracąc życie z powodu nieludzkich warunków podczas deportacji.

„Powinniśmy obiektywnie ocenić przeszłość i zadbać o pojednanie i prawdę. Jesteśmy to winni ofiarom i ich bliskim” – zakończył przewodniczący Hans-Gert Pöttering.

Przyszłość polityki regionalnej

Parlament przyjął sprawozdania, w których posłowie zawarli uwagi na temat postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej oraz przyszłości polityki regionalnej. Stanowisko, które przyjął Parlament stanowi odpowiedź na zieloną księgę i sprawozdanie z postępów w dziedzinie spójności przedstawione przez KE w roku ubiegłym.

W sprawozdaniu autorstwa Lamberta VAN NISTELROOIJA (EPP-ED, NL) posłowie sprzeciwiają się upaństwowieniu polityki regionalnej i argumentują za przyjęciem jednolitej, elastycznej polityki wspólnotowej, która powinna umożliwiać sprostanie takim wspólnym wyzwaniom jak globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne (w tym starzenie się, migracje i wyludnianie), ubóstwo i dostawy energii. Polityka spójności powinna obejmować wszystkie regiony UE, przynosząc wartość dodaną dla wszystkich.

Wzrost akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe

Od 2014 roku za paczkę papierosów zapłacimy półtora euro. Problem w tym, że samej tylko akcyzy. Parlament poparł dziś wniosek Komisji Europejskiej dotyczący stopniowego podwyższenia stawek akcyzy na papierosy (i inne wyroby tytoniowe), docelowo do poziomu 1,50 € za paczkę. Posłowie proponują jednak niższe stawki podatku akcyzowego niż chciałaby Komisja Europejska.

Celem propozycji jest zapewnienie jednakowych warunków konkurencji na wspólnym rynku i zapewnienie bardziej jednolitych stawek podatkowych w UE. W połączeniu z zakazem reklamy papierosów oraz kampanią edukacyjną podwyższenie akcyzy może przyczynić się do poprawy poziomu ochrony zdrowia.

Kodyfikacja aktów prawnych

Parlament Europejski przyjął sprawozdania posłanki Lidii Geringer de Oedenberg (PES, PL) w sprawie ujednoliconych wersji rozporządzenia o wspólnotowym systemie zwolnień celnych oraz dyrektywy ws. części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych.

Wniosek legislacyjny ograniczał się do prostego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany ich przedmiotu, dlatego Parlament zatwierdził wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Produkty kosmetyczne: przede wszystkim bezpieczeństwo

Parlament przyjął rozporządzenie, które zastąpi istniejącą dyrektywę dotyczącą produktów kosmetycznych. Głównym celem propozycji jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez wprowadzenie jasnych wymogów wobec producentów dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów i ochrony zdrowia konsumentów. Nowa propozycja nie wpłynie na już obowiązujące przepisy wprowadzające zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.

Wielojęzyczność niezbędna w nowoczesnym społeczeństwie

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której przekonuje, że nauka języków innych niż ojczysty jest warunkiem pełnego wykorzystania możliwości ekonomicznych, społecznych i kulturowych, jakie niesie swoboda poruszania w Unii Europejskiej.

W głosowaniu, posłowie odrzucili sprawozdanie Komisji Edukacji i Kultury, zastępując jej alternatywnym projektem rezolucji, w której zabrakło najbardziej kontrowersyjnych zapisów odnoszących się do obowiązku nauki języków w krajach lub regionach, gdzie obowiązują oficjalnie dwa lub więcej języków.

Koła ratunkowe dla producentów czterech kółek

Europejski przemysł motoryzacyjny stanowi kluczowy sektor gospodarki europejskiej. Pracuje w nim aż sześć procent wszystkich zatrudnionych w Unii. Obecny kryzys gospodarczy szczególnie dotkliwie doświadczył producentów aut. Trudna sytuacja tej branży grozi efektem domina innym gałęziom przemysłu. Niepokoi zwłaszcza los setek tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Parlament przyjął rezolucję, w której proponuje szereg rozwiązań ratunkowych.

Gordon Brown w PE: UE będzie liderem zmian

Przed zaplanowanym na 2 kwietnia szczytem G20 w Parlamencie Europejskim odbyła się debata z udziałem posłów i Gordona Browna, premiera Zjednoczonego Królestwa, członka Rady Europejskiej.
Witając brytyjskiego premiera, przewodniczący Parlamentu Hans-Gert Pöttering powiedział, że szczyt G20, którego będzie on gospodarzem, stanowi szansę, aby przywódcy krajów rozwiniętych i rozwijających się gospodarek, wspólnie pracowali nad planem ustabilizowania sytuacji gospodarczej na świecie i wypracowaniem trwałej strategii odbudowy gospodarczej.

„Jako przewodniczący szczytu G20 Gordon Brown podjął się przewodnictwa w okresie, który okazuje się być jednym z najtrudniejszych we współczesnej historii” – stwierdził Hans-Gert Pöttering. „Zawsze wierzyłem, że dla Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma wiodący udział Wielkiej Brytanii. Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy Pańską gotowość do podjęcia się tej roli” – dodał przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Jak zawsze po spotkaniu szefów państw i rządów, posłowie zapoznali się decyzjami podjętymi na wiosennym szczycie Rady Europejskiej. Debata w PE rozpoczęła się dosłownie w kilkanaście godzin po przegranym przez czeski rząd wotum nieufności, ale ta sprawa, choć obecna w wypowiedziach, nie zdominowała dyskusji.

Kwestię uchwalenia przez czeski Parlament wotum nieufności dla rządu poruszył przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering, który wyraził nadzieję, że „te wydarzenia nie wpłyną na prace prezydencji czeskiej i że zostaną one uwieńczone sukcesem”. Przewodniczący Parlamentu zachęcał rząd czeski do kontynuowania procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony tak, aby mógł on wejść w życie na początku 2010 roku.

Rozpoczynając prezentację wyników szczytu Rady Europejskiej premier Republiki Czeskiej, Mirek Topolanek, również nawiązał do wewnętrznej sytuacji w jego kraju, wskazując, jako winnych kryzysu czeskich socjalistów, którzy „zachowują się w sposób destrukcyjny od początku przewodnictwa”.

Europejska przestrzeń powietrzna: tańsze i bezpieczniejsze podróżowanie

Nowe, efektywne zasady zarządzania europejską przestrzenią powietrzną zapewnią większe bezpieczeństwo, krótsze trasy, mniejsze zużycie paliwa i większą punktualność lotów na europejskich szlakach. Parlament Europejski zatwierdził uzgodniony z państwami członkowskimi projekt nowych regulacji dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Pakiet legislacyjny dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (ang. Single European Sky II) ma poprawić funkcjonowanie europejskiego systemu lotnictwa w takich kluczowych obszarach jak bezpieczeństwo, przepustowość, efektywność kosztowa i wpływ na środowisko naturalne poprzez ustanowienie spójnych ram regulacyjnych i lepszą koordynację zarządzania przestrzenią powietrzną państw członkowskich.

Parlament przeciwny żywności ze sklonowanych zwierząt

Parlament poparł w pierwszym czytaniu rozporządzenie, które upraszcza procedury wydawania zezwoleń i wprowadzania do obrotu nowej żywności. Posłowie domagają się zakazu sprzedaży żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt. Również żywność podlegająca przetworzeniu w procesach wykorzystujących nanotechnologie, będzie objęta oceną ryzyka przed uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Celem rozporządzenia w sprawie nowej żywności jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumentów, środowiska naturalnego i zdrowia zwierząt. Posłowie uważają, że nowa żywność nie może stanowić zagrożenia dla konsumentów bądź wprowadzać ich w błąd, a w przypadkach, kiedy ma zastąpić inny produkt żywnościowy, jej wartość odżywcza nie może być gorsza z punktu widzenia konsumenta.

Wizy biometryczne: dla dzieci poniżej 12 roku życia bez odcisków palców

Wizy z identyfikatorami biometrycznymi, podobnie jak biometryczne paszporty, mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, jednak od dzieci poniżej 12 roku życia nie będą pobierane odciski linii papilarnych. Parlament zatwierdził uzgodniony z Radą tekst rozporządzenia w sprawie wiz zawierających identyfikatory biometryczne.

System VIS ma w założeniach ułatwić procedury wydawania wiz i zapobiec nadużyciom polegającym na równoczesnym składaniu wniosków wizowych w kliku krajach członkowskich UE. Aby system działał dobrze potrzebne są wspólne zasady wydawania wiz, a dokumenty wydawane w różnych krajach powinny posiadać te same cechy.

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych

Przyjmując sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego (EPP-ED, PL) Parlament Europejski poparł propozycję zwiększenia do prawie 500 milionów euro budżetu programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie. Posłowie chcą, aby program w całości finansowany był ze środków UE. Polsce przypada piąta cześć całej pomocy z tego programu.

Przemiany ustrojowe w krajach, które niedawno przystąpiły do UE, doprowadziły do silnego rozwarstwienia dochodowego ich społeczeństw. W niektórych z tych państw różnice w sytuacji dochodowej i poziomie życia pogłębiają się coraz bardziej. Ubóstwem dotknięte są zwłaszcza rodziny z małych miasteczek oraz osoby zamieszkałe na wsi. Zwiększa się liczba ludzi, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Stan stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA

Posłowie przyjęli sprawozdanie własne Parlamentu poświęcone relacjom UE – USA, w którym gratulują Barackowi Obamie zwycięstwa w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Odnoszą się również do wielu zagadnień z zakresu współpracy, które kształtować będą w najbliższej przyszłości stosunki między Brukselą, a Waszyngtonem.

Andrzej SANDERSKI