Półroczna ocena dialogu UE–Białoruś

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie półrocznej oceny dialogu UE-Białoruś, w której posłowie wyrażają zaniepokojenie sytuacją w dziedzinie praw człowieka i oczekują podjęcia w nieodległej przyszłości dialogu z Białorusią na ten temat. Wzywają władze w Mińsku do rejestracji telewizji Belsat i udzielenia zgody na działalność Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego.

Parlament popiera decyzję Rady o przedłużeniu o rok restrykcyjnych środków wobec niektórych urzędników białoruskich, a jednocześnie o utrzymaniu zawieszenia stosowania ograniczeń podróżnych nałożonych na niektórych urzędników białoruskich przez okres dziewięciu miesięcy.

Intensyfikacja dialogu politycznego między UE a Białorusią musi zależeć od zniesienia ograniczeń wolności i położenia kresu przemocy wobec uczestników opozycyjnych protestów i działaczy na rzecz praw człowieka. Dlatego posłowie wzywają do bezzwłocznego uwolnienia przedsiębiorców: Mikałaja Autuchowicza, Jury Lawonaua i Uładzimira Asipenki oraz młodego działacza opozycji Arcioma Dubskiego, a także rewizji wyroków ograniczenia wolności na uczestników demonstracji w styczniu br. Parlament domaga się włączenia białoruskiej opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego w dialog między UE a Białorusią.

Parlament wzywa rząd białoruski do wykorzystania następnych dziewięciu miesięcy do osiągnięcia znaczącego postępu w takich dziedzinach jak: reformy białoruskiego prawa wyborczego, zapewnienia równych praw wszystkim przedstawicielom mediów, zapewnienia swobody stowarzyszeń i zrzeszania się, zaprzestanie praktyki zwalniania i wydalania z pracy i uniwersytetów z przyczyn politycznych oraz przymusowego wcielania do wojska.

Białoruskie władze powinny uznać Związek Polaków kierowany przez Andżelikę Borys, wybraną ponownie na stanowisko przewodniczącej podczas zjazdu organizacji 15 marca 2009r.

Jeśli te kryteria zostaną spełnione, Rada i Komisja powinny rozważyć możliwość całkowitego zniesienia zakazu podróżowania, a także przyjęcia środków na rzecz ułatwienia postępu gospodarczo-społecznego i przyspieszenia procesu reintegracji Białorusi z europejską rodziną demokratycznych narodów.

PE wzywa Radę i Komisję do zmniejszenia opłat wizowych dla obywateli Białorusi wjeżdżających na obszar Schengen i uproszczenia procedury wydawania wiz.

W rezolucji Parlament wzywa Komisję do przyznania wsparcia finansowego niezależnej białoruskiej stacji telewizyjnej Belsat oraz ponagla rząd Białorusi do oficjalnego zarejestrowania tej stacji na Białorusi. Wzywa rząd białoruski, by w geście dobrej woli i sygnalizując pozytywne zmiany, zezwolił białoruskiemu Europejskiemu Uniwersytetowi Humanistycznemu działającemu na uchodźstwie w Wilnie na legalny powrót na Białoruś.

Posłowie wzywają Radę i Komisję do rozważenia środków mających na celu poprawę klimatu dla przedsiębiorczości, handlu, inwestycji, infrastruktury energetycznej i transportowej oraz współpracy transgranicznej między UE a Białorusią. Działania takie powinny przyczynić się do poprawy dobrobytu i zamożności obywateli Białorusi oraz zwiększyć ich możliwości komunikowania się z UE i swobodnego podróżowania do Unii.

Andrzej SANDERSKI