Program

Moja wizja miejsca Polski w Unii Europejskiej

Chociaż proces integracji Europy postępuje bardzo szybko, to wciąż w różnych środowiskach politycznych toczy się dyskusja na temat przyszłego modelu Unii. Najbliższą jest mi koncepcja UE, która kładzie nacisk na zachowanie chrześcijańskich korzeni Europy i suwerenność poszczególnych państw. Uważam, że tylko różnorodna w tradycji, kulturze i tożsamości narodowej, ale mówiąca jednym głosem Unia Europejska ma szansę w sposób skuteczny działać i służyć swoim obywatelom.

Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa zarówno w wymiarze politycznym, jak i energetycznym. Uważam że tylko Unia Europejska mówiąca w tych sprawach jednym głosem może mieć realna siłę w relacjach z zewnętrznymi partnerami.

O wiele bliższa jest mi koncepcja budowy Unii Europejskiej jako związku suwerennych, równych i solidarnych narodów, szanujących swoje tradycje i tożsamość, niż lansowana przez lewicowe i liberalne środowiska, koncepcja UE jako superpaństwa. Opowiadam się za taką Europą, która chroni interesy zarówno ludzi starszych, jak i młodych, która promuje równość szans i edukację, która uważa rodzinę za podstawową komórkę społeczeństwa. Pragnę Europy, której fundamentem są wartości chrześcijańskie.

Dążę do tego, aby silna i nowoczesna Polska zajmowała na naszym kontynencie właściwe dla niej miejsce. By posiadała stabilną gospodarkę, sprawną armię, oraz nie rezygnowała ze świadomości swojej historii, tradycji i kultury. Chcę takiej Unii Europejskiej, która szanując demokratyczna wolę narodów europejskich, nie będzie ingerować poprzez swoje instytucje w kwestie moralne i obyczajowe. Nie będzie ograniczać głoszenia poglądów zgodnych z chrześcijańskim systemem wartości. Chcę widzieć Europę, w której młodzi i wykształceni Polacy bez kompleksów rywalizować będą ze swoimi europejskimi rówieśnikami na rynku pracy czy edukacji. Stać nas na to, bo mamy w naszym narodzie olbrzymi potencjał, który musi zostać pobudzony i wykorzystany. Warunkiem jest jednak wyzbycie się kompleksów i podniesienie dumnie głowy, bo stoi za nami nasza historia, tradycja i kultura.


Moja wizja Podkarpacia w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo

Województwo podkarpackie stanowi najbardziej wysunięty region Unii Europejskiej stanowiąc jednocześnie zewnętrzną granicę wspólnoty. Walory naturalne, położenie geograficzne, a także potencjał przemysłowy i intelektualny województwa, czynią je atrakcyjnym miejscem dla inwestycji, wymiany handlowej i wypoczynku. Aby tak się stało, koniecznym jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i podniesienia stopnia jego konkurencyjności. Dużą szansą na przyspieszenie rozwoju województwa są środki unijne przewidziane na lata 2007-2013, dające realną szansę na zwiększenie inwestycji i skok cywilizacyjny regionu.

Po kilku latach pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli, które były czasem nauki i zbierania doświadczeń przyszedł czas, abym jako poseł i jednocześnie mieszkaniec Podkarpacia spożytkował je w pracy na rzecz naszego województwa. Parlament Europejski, choć z punktu widzenia swoich kompetencji nie ma bezpośredniego wpływu na rozwój naszego regionu, to daje jednak szeroką gamę możliwości pozwalających na promocję i wpieranie konkretnych projektów służących Podkarpaciu, zarówno tych na poziomie wojewódzkim jak i regionalnym. Pracując w Parlamencie Europejskim wiem, że można tam wiele zrobić dla Podkarpacia. Chcę swoją wiedzą i doświadczeniem, wyniesionym z kilkuletniej już pracy w tej instytucji, służyć rozwojowi regionu teraz z pozycji posła Parlamentu Europejskiego. Podejmowane przeze mnie działania i inicjatywy zmierzają do podniesienia poziomu społeczno-gospodarczego i szybkiego rozwoju województwa.

*********************************************************

Wykonując swoje poselskie obowiązki wobec Unii Europejskiej i Polski, wspieram i promuję region na poziomie ogólnoeuropejskim, wojewódzkim, jak i lokalnym. Podejmuję i podejmować będę działania na rzecz wspierania rozwoju Doliny Lotniczej, stanowiącej centrum polskiego przemysłu lotniczego i skupiającej w swoich ramach przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z przemysłem lotniczym. Odgrywa ona wiodąca rolę w dziedzinie innowacyjności w województwie. Stanowi naturalne miejsce tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju nowych technologii.

Potrzebą chwili jest jednak pojawienie się na jej obszarze silnych podmiotów gospodarczych działających w branżach innowacyjnych, które mogłyby wykorzystać istniejący w regionie potencjał naukowo-techniczny. Poprzez swoje kontakty w Parlamencie Europejskim chcę działać na rzecz przyciągania do Doliny Lotniczej przedsiębiorstw i instytucji o takim profilu. Pracuję także na rzecz wzrostu poziomu inwestycji zagranicznych w województwie, który jest zdecydowanie niezadawalający.

W ostatnich latach wzrasta w Europie rola i znaczenie sektora informatycznego, a także infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Jestem pewien, że także na Podkarpaciu dalszy szybki rozwój tych sektorów przyczyni się do znaczącego skoku cywilizacyjnego regionu. Aby tak się stało konieczne jest jednak podjęcie działań na rzecz wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej w naszym województwie. Wiąże się to ze wsparciem tych ośrodków, które prowadzą własną działalność badawczo-rozwojową. Mam tu na myśli ośrodki badawcze podkarpackich wyższych uczelni czy działające w regionie zakłady produkcyjne.

Parlament Europejski jest naturalnym miejscem do nawiązania kontaktu z liczącymi się europejskimi ośrodkami innowacyjnymi, którego efektem może być przyspieszenie w regionie rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanej wiedzy. Aby tak się stało konieczne jest pozyskanie nowoczesnej myśli technologicznej i zainteresowanie naszym regionem kapitału zagranicznego. Podejmuję na poziomie Parlamentu Europejskiego wszelkie możliwe działania służące budowie bilateralnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi Podkarpacia a partnerami europejskimi. Jestem pewien, że będzie to skutkować wymianą doświadczeń w obszarze technologii innowacyjnych i służyć pomocą w ich wdrażaniu w regionie. Moja praca w Parlamencie Europejskim służy wykreowaniu i utrwaleniu w Europie pozytywnego wizerunku Podkarpacia z jego walorami w zakresie korzystnych warunków prowadzenia tu działalności gospodarczej.

Warunkiem szybkiego skoku cywilizacyjnego województwa jest także przyspieszenie na Podkarpaciu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej będącej podstawą dostępności do Internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wiem jak olbrzymie możliwości daje Internet w edukacji, gospodarce, opiece medycznej czy administracji. Jestem pewien, że rozbudowa infrastruktury informatycznej istotnie zmniejszy dystans województwa podkarpackiego do bardziej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Dlatego robię wszystko, aby wspierać przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu i publicznej infrastruktury informatycznej. Szczególnie dlatego, że sukcesywny rozwój usług teleinformatycznych pozwoli na zintegrowanie z regionem mieszkańców terenów wiejskich i peryferyjnych co wpłynie na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

***********************************************************

Wielkim atutem Podkarpacia są jego walory przyrodniczo-krajobrazowe a także bogactwo przenikających się kultur. Parlament Europejski daje szeroką gamę możliwości i działań ułatwiających promocję regionu i jego walorów naturalnych. Zamierzam aktywnie działać na rzecz promocji regionu w Parlamencie Europejskim skupiającym przedstawicieli 27 państw UE i reprezentującym blisko 500 mln obywateli. Daje to nieorganiczne możliwości nawiązywania kontaktów między krajami, regionami i miastami. Pozwala na dotarcie z ofertą turystyczną czy kulturalną Podkarpacia do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Chcę inicjować i wspierać wszelkie kampanie reklamowe i promocyjne oraz inne działania zmierzające do zbudowania atrakcyjnego wizerunku Podkarpacia w Europie pod względem jego walorów społecznych, turystycznych i kulturalnych.

Istotną częścią mojej pracy w Parlamencie Europejskim jest proponowanie i podejmowanie intensywnych działań na rzecz szeroko rozumianej kultury fizycznej. Jako były piłkarz chcę propagować sport, szczególnie wśród młodzieży, jako skuteczny sposób na zapobieganie patologiom i problemom wychowawczym. Promuję kulturę fizyczną jako sposób na życie i naturalne antidotum na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Chcę organizować na Podkarpaciu turnieje sportowe, promować turystykę rowerową i być częstym bywalcem podkarpackich sal, boisk i stadionów.

W wymiarze lokalnym będę działać na rzecz nawiązywania przez poszczególne miasta regionu kontaktów z innymi miastami i regionami Unii Europejskiej. Jestem pewien, że możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń mogłaby się przyczynić do szybszego rozwoju miast Podkarpacia. Parlament Europejski stwarza nieograniczone możliwości nawiązywania takich kontaktów, zasiada w nim bowiem ponad 700 deputowanych, z którymi codzienny kontakt daje olbrzymie szanse nawiązywania współpracy na rzecz miast Podkarpacia. Jestem pewien, że np. Sanok, Mielec, Dębica, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, Przemyśl czy Jarosław ze swoją lokalizacją, znaczącymi terenami inwestycyjnymi oraz istniejącą infrastrukturą komunalną, są ciekawymi partnerami dla wielu regionów i miast Unii Europejskiej.

Istotnym celem mojej pracy w Parlamencie Europejskim jest pełnienie funkcji edukacyjnej dla młodzieży. W jej ramach stworzyłem dobrze już funkcjonujący system staży, szkoleń i konferencji związanych z problematyką europejską. Moją ambicją jest promowanie i szkolenie młodych ludzi z Podkarpacia, którzy poprzez staże w Parlamencie Europejskim, czy uczestniczenie w lokalnych szkoleniach, zdobywają kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku absorpcji przyznanych dla województwa podkarpackiego środków z Unii Europejskiej ,co wymaga poprawy jakości kadr zajmujących się w samorządach tą problematyką. Mocno angażuję się w działania informacyjne na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

***********************************************************

Województwo podkarpackie, choć należy do regionów o najniższym poziomie rozwoju ekonomicznego w Unii Europejskiej, ma jednak wystarczający potencjał społeczny, gospodarczy i intelektualny, aby w szybkim czasie nadrobić wszystkie istniejące zapóźnienia. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu, wzrost dostępności komunikacyjnej województwa, rozwój sieci teleinformatycznej, wzrost inwestycji zagranicznych, a także rozwijanie potencjału turystycznego regionu, przy zachowaniu jego dziedzictwa kulturowego. Ogromną szansą na szybką realizację tych celów są środki Unii Europejskiej.

Róbmy wspólnie wszystko, aby nie zmarnować ani jednego Euro przeznaczonego dla Podkarpacia. Zapewniam, że pracując w Parlamencie Europejskim wykorzystuję wszystkie możliwości organizacyjne, finansowe i promocyjne, aby skutecznie działać na rzecz szybkiego społeczno-ekonomicznego oraz kulturalnego rozwoju naszego województwa.