Sprawa rotmistrza Pileckiego wraca do PE

Poseł PiS do PE Tomasz Poręba złożył dziś, w imieniu Grupy Konserwatywnej w PE, projekt zalecenia do Rady UE w sprawie ustanowienia 25 maja – rocznicy egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego – Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Projekt przygotowany wspólnie z Markiem Migalskim uzyskał jednomyślne poparcie całej Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zgodnie z regulaminem zostanie teraz przesłany na ręce Przewodniczącego PE, który przekaże go do rozpatrzenia Komisji Spraw Zagranicznych.

We wstępie dokument powołuje się na „żywe świadectwo i niezłomną postawę wielu osób z różnych państw Europy, zasługujących na miano bohaterów, (…) którzy z narażeniem własnego życia stawiali czoło okrucieństwom totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego”. Oprócz tego przypomina wezwanie z rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, aby „pamiętać o tych, którzy aktywnie przeciwstawiali się totalitarnym reżimom i powinni mieć swoje miejsce w świadomości Europejczyków jako bohaterowie epoki totalitaryzmu ze względu na ich zaangażowanie, wierność ideałom, walkę w obronie podstawowych praw człowieka, honor i odwagę”.

W tekście obok Witolda Pileckiego wymieniony jest szereg osób, które zasłużyły na upamiętnienie, między innymi Belgijka Andree de Jongh, która z narażeniem życia pomagała ewakuować alianckich więźniów z Europy, Brytyjczyk Harry Peuleve, który organizował ruch oporu na terytorium Francji czy Czeszka Milada Horáková, która stawiała opór nazistom, by potem zginąć z rąk komunistów.

Inicjatywa Tomasza Poręby stanowi kolejny etap akcji społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu, zapoczątkowanej w styczniu 2008 roku przez Fundację Paradis Judeorum. Do tej pory pomysł utworzenia Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem zyskał poparcie wielu instytucji oraz polityków, m.in. Prezydenta Czech Vaclava Klausa, byłego przewodczniczącego PE Hansa – Gerta Potteringa, obecnego przewodniczącego Jerzego Buzka oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya. Inicjatywa posła PiS jest formalnym krokiem na rzecz ustanowienia takiego Dnia.

„Upamiętnienie osób takich, jak Witold Pilecki i wielu jemu podobnych jest obowiązkiem Europy, która do tej pory nie obchodziła podobnego święta. Postać Rotmistrza jest uosobieniem odwagi, hartu ducha, niezłomności i patriotyzmu. Symbolizuje walkę z dwoma zbrodniczymi i okrutnymi reżimami” – powiedział poseł Poręba. „W PE inicjatywę rozpoczęła w zeszłej kadencji Hanna Foltyn-Kubicka. Naszą intencją jest utworzenie panteonu bohaterów Europy, którzy swoim życiem i niezłomną postawą świadczyli o uniwersalnych wartościach w tragicznych czasach walki z komunizmem i nazizmem. Jestem pewien, że dziś, gdy tak trudno o autorytety, ludzie ci stanowić będą wzór najszlachetniejszych cnót dla przyszłych pokoleń Europejczyków. Powinniśmy uczcić pamięć nie tylko tych, którzy stali się ofiarami totalitarnych systemów. Musimy również pamiętać bohaterach, którzy poświęcili swoje życie w walce z dwoma zbrodniczymi systemami” – dodał.

Po otrzymaniu tekstu zalecenia prezydium Komisji Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o dalszym procedowaniu tego projektu. Może poddać propozycję pod debatę pełnego składu komisji i przygotować sprawozdanie w sprawie projektu, zalecając Parlamentowi przyjęcie go i przesłanie do Rady Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst zalecenia dla Rady


Zalecenie dla Rady w sprawie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (art. 121 Regulaminu PE)

Parlament Europejski

– uwzględniając Konwencję ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych
i zbrodni przeciwko ludzkości;

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 w sprawie świadomości europejskiej a totalitaryzmu;

A. mając na uwadze, że popełnione w ramach aktów agresji faszyzmu i stalinizmu morderstwa oraz zniewolenie kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości;

B. mając na uwadze cierpienia wielu narodów podczas dwóch wojen światowych – obozy koncentracyjne, planową eksterminację ludności na wielką skalę, miliony ofiar zbrodni faszyzmu i stalinizmu;

C. Mając na uwadze wezwanie z rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, aby pamiętać o tych, którzy aktywnie przeciwstawiali się totalitarnym reżymom i powinni mieć swoje miejsce w świadomości Europejczyków jako bohaterowie epoki totalitaryzmu ze względu na ich zaangażowanie, wierność ideałom, walkę w obronie podstawowych praw człowieka, honor i odwagę,

D. mając na uwadze żywe świadectwo i niezłomną postawę wielu osób z różnych państw Europy, zasługujących na miano bohaterów, osób takich jak Andree de Jongh, Milada Horáková, Otto Küsel, Harry Peulevé, Victor Gerson, Witold Pilecki oraz wielu innych, którzy z narażeniem własnego życia stawiali czoło okrucieństwom totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego;

F. Składając szczególny hołd wszystkim, którzy poświęcili życie walce z ustrojami totalitarnymi;

1. proponuje, aby dzień 25 maja, rocznicę egzekucji Witolda Pileckiego, ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem;,

2. uważa, że ustanowienie tego dnia będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, Komisji, parlamentom Państw Członkowskich, rządom i parlamentom krajów kandydujących, rządom i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską, rządom i parlamentom Krajów Członkowskich Rady Europy oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych, a także Przewodniczącemu Rady Europy i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.