Tomasz Poręba interpeluje w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników oraz w kwestii upraw GMO w krajach UE

Tomasz Poręba, Wiceprzewodniczący Delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, wystosował dzisiaj (06.11.2009) zapytania pisemne do Rady i Komisji dot. wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w UE oraz interpelację do Rady w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) w krajach UE.

Poręba zwraca uwagę na fakt, że przyjęty w 2008 roku przez PE raport sprzeciwiał się „dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku”. Z kolei kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich (w przeliczeniu na 1 ha) są nawet trzykrotnie niższe w porównaniu z kwotami dla rolników ze starych krajów UE.

W związku z powyższym, Poręba oczekuje od Rady i Komisji odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy Rada/Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie?
  • Czy Rada/Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji?
  • Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji?

W kwestii upraw roślin genetycznie modyfikowanych Poręba zauważa, że „z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec”.

W związku z tą sytuacją, Poręba prosi Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:

  • Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?
  • Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO?
  • Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO, i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?

Zgodnie z Art. 117 Regulaminu PE Rada i Komisja zobowiązane są udzielić odpowiedzi na postawione przez Porębę pytania w ciągu 6 tygodni.