Tomasz Poręba zwrócił się do KE z interpelacją w sprawie stanu przepisów prawnych dotyczących budowania elektrowni wiatrowych w Polsce

Komunikat Prasowy – Strasburg, 20 kwietnia, 2012

Poseł Tomasz Poręba złożył do Komisji Europejskiej zapytanie pisemne w sprawie aktualnego stanu przepisów prawnych regulujących powstawanie elektrowni wiatrowych w Unii Europejskiej.

Zakładane ostatnio tak licznie farmy wiatrowe, również w Polsce, wzbudzają coraz więcej kontrowersji. Budowanie farm wiatrowych często wiąże się z brakiem poszanowania krajobrazu, środowiska, a przede wszystkim obywateli. Brak jasnych przepisów regulujących lokalizację elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej już okolicznej zabudowy, powoduje, iż farmy wiatrowe rozwijają się w sposób chaotyczny, niekontrolowany, bez przestrzegania norm usytuowania.

Według Tomasza PorębySpołeczność lokalna, mimo gwarancji ustawodawcy, często nie uczestniczy w procesie oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i okolicznych mieszkańców. Państwa europejskie naprawdę zainteresowane poważnym rozwojem tej branży energetycznej, tworzą narzędzia i przepisy zapewniające przestrzeganie najwyższych standardów ekologicznych i społecznych eksploatacji farm wiatrowych.

Tomasz Poręba w swojej interpelacji pyta m.in. o obowiązek przestrzegania przez państwa członkowskie zgodności procesu inwestycyjnego budowy farm wiatrowych z regulacjami UE, szczegółowe regulacje i warunki konieczne jakie powinny zostać spełnione w trakcie całego procesu przygotowania, realizacji i eksploatacji farm wiatrowych w państwach UE, a także o badania szkodliwego wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka, w tym minimalną odległość farmy (przy założeniu, że wiatrak będzie posiadał wysokość 150 m) od zabudowań mieszkalnych i rolę Komisji w zakresie przestrzegania przez państwa członkowskie w procesie rozwoju energii wiatrowej standardów zapewniających poszanowanie środowiska i obywateli.

Interpelacja złożona została w trybie priorytetowym. Komisja Europejska ma trzy tygodnie na odpowiedź.

Prawo musi obligować inwestorów do ochrony interesów lokalnych społeczności, przestrzegania harmonii krajobrazu a przede wszystkim- poprzez przestrzeganie norm lokalizacyjnych – wyeliminowania każdego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Liczę że, w swojej odpowiedzi Komisja Europejska przedstawi klarowną wykładnię warunków jakie muszą być spełnione w państwach członkowskich, aby mogły w nich funkcjonować elektrownie wiatrowe– podkreślił Poręba.