Tomasz Poręba zwrócił się do Rady z interpelacją na temat możliwości opracowania strategii dla regionu Karpat w nowej perspektywie finansowej 2014–2020

W interpelacji, Tomasz Poręba zwraca się do Rady o ocenę możliwości opracowania strategii dla regionu Karpat w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Po ostatnim rozszerzeniu Unii Europejskiej region Karpat nabrał strategicznego znaczenia zarówno w wymiarze geograficznym, jak i politycznym, stając się jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej i gwarantem jej stabilności. Niestety, obszar Karpat boryka się z wieloma problemami, m.in. porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych, deforestacja, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i niedobory infrastrukturalne. Region Karpat obejmuje swoim zasięgiem regiony ubogie, słabo zaludnione, o niskim poziomie rozwoju gospodarczego i socjalnego, posiadające jednak duży potencjał ludzki, kulturowy i surowcowy. Konieczne staję się, zatem zapewnienie stabilności społecznej i gospodarczej w tym regionie oraz w regionach z nim sąsiadujących. Krokiem w tym kierunku było podpisanie przez państwa regionu (Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Ukraina) Konwencji ramowej o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka), której celem jest m.in. poprawa jakości życia, wzmocnienie lokalnych gospodarek i społeczności oraz konserwacja dziedzictwa środowiskowego i kulturalnego. Podejście makroregionalne Unii Europejskiej do obszaru Karpat pozwoliłoby na skuteczne pogłębienie tej współpracy i rozwiązywanie wspólnych problemów, zwiększenie spójności terytorialnej i lepszą koordynację działań. Zgodnie z definicją wyłożoną w dokumencie Komisji Europejskiej pt. „Macro-regional strategies in the European Union” region Karpat spełnia wszystkie kryteria makroregionu w rozumieniu unijnego ustawodawstwa.

W interpelacji czytamy: „Czy Rada zamierza wezwać Komisję Europejska do podjęcia działań mających na celu długoterminową koordynację współpracy państw sygnatariuszy Konwencji Karpackiej, prowadzącą do zwiększenia spójności terytorialnej, wzmocnienia koordynacji finansowej i strukturalnej? Czy Rada podpisze i ratyfikuje Konwencję Karpacką, jak uczyniła to w przypadku Konwencji Alpejskiej? Jak Rada ocenia możliwość opracowania strategii dla regionu Karpat w nowej perspektywie finansowej 2014–2020? Czy Rada zamierza wezwać Komisję Europejską do przygotowanie ww. strategii?