Wystawa pt. „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956” – Parlament Europejski, Bruksela, 6–8 marca 2012 r.

Biuro Prasowe Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim uprzejmie informuję, że w dniach 6–8 marca br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostanie zaprezentowana wystawa „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956”.

Wystawę otworzą o godzinie 18:00 organizatorzy Ryszard Legutko Wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN w Lublinie oraz Magdalena Śladecka autorka wystawy.

Wystawa przedstawia wiele aspektów dziejów podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956, jej celem jest odkłamanie historii oraz wyeksponowanie najważniejszych zjawisk determinujących charakter polskiej konspiracji niepodległościowej. Eks­po­zy­cja po­ka­zu­je, że w lipcu 1944 r. Pol­ska nie zo­sta­ła wy­zwo­lo­na, tylko na­stą­pi­ła za­mia­na jed­ne­go oku­pan­ta na dru­gie­go, a ist­nia­ła armia ludzi, któ­rzy się na to nie zga­dza­li.

Użyte w tytule sformułowanie „zaplute karły reakcji” to określenie ludzi podziemia upowszechniane przez propagandę komunistyczną, używane naj­pierw do walki pro­pa­gan­do­wej, a później mające doprowadzić do zohydzenia ich pamięci. Zderzenia tego propagandowego hasła z prezentowanym na panelach materiałem dodatkowo podkreśla dramat ludzi, którzy podjęli decyzję dalszej walki podziemnej.

Zadaniem fotografii jest ukazanie w symboliczny sposób tego, co stanowiło istotę Polski podziemnej, ich uzupełnieniem będą komentarze zawarte w nadtytule chronologicznie ułożonych plansz. Wernisaż przed­sta­wia losy ludzi, któ­rzy wy­bra­li drogę walki zbroj­nej z wła­dza­mi ko­mu­ni­stycz­ny­mi. Na wy­sta­wie będzie można zo­ba­czyć m.​in. wy­ko­na­ne przez UB zdję­cia żoł­nie­rzy pod­zie­mia schwy­ta­nych oraz za­bi­tych; fo­to­gra­fie par­ty­zan­tów AK in­ter­no­wa­nych w obo­zie NKWD na Maj­dan­ku, zdję­cia z pro­ce­su przy­wód­ców Pol­ski Pod­ziem­nej. Będą też fo­to­gra­fie le­śnych od­dzia­łów wy­ko­na­ne przez par­ty­zan­tów; zdję­cia zie­mia­nek i bun­krów, w któ­rych się ukry­wa­li czy mapy po­ka­zu­ją­ce dzia­łal­ność od­dzia­łów pod­zie­mia.

Za­pre­zen­to­wa­ne zostaną rów­nież kopie ulicz­nych pla­ka­tów wy­mie­rzo­nych w pod­zie­mie nie­pod­le­gło­ścio­we, a w tym ob­wiesz­cze­nia in­for­mu­ją­ce o ska­za­niu na śmierć żoł­nie­rzy pod­zie­mia oraz pro­to­ko­ły wy­ro­ków śmier­ci.

Początkowo wystawa została przez kolegium kwestorów PE zabroniona „z powodów politycznych”. Informacja ta nie została przedstawiona na piśmie, ani bezpośrednio, lecz została przekazana telefonicznie pracownikowi naszej grupy przez pracownicę administracji parlamentarnej. „Ku naszemu zadowoleniu decyzja została cofnięta i wystawa zostanie we wtorek otwarta.Rozpoczęliśmy zabiegi, w czym – spieszę donieść z satysfakcją – pomagali nam różni ludzie dobrej woli, także polscy europosłowie z innych grup politycznych, którym publicznie wyrażam podziękowanie.” – powiedział Ryszard Legutko przewodniczący polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE.

Celem wystawy w Parlamencie Europejskim o Żołnierzach wyklętych w jest pokazanie heroizmu Polaków – mówi Tomasz Poręba wiceprzewodniczący delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE – wielkich żołnierzy i patriotów, którzy po wojnie nie dali się zniewolić sowieckiemu okupantowi i jego delegaturze w naszym kraju, ale podjęli walkę o wolną i niepodległą Polskę płacąc za to najwyższą cenę. W obecnym świecie i Polsce gdzie tak trudno o autorytety, to właśnie Żołnierze wyklęci powinni być wzorem postaw i zachowań dla młodego pokolenia Polaków.”

Fotografie i materiały wykorzystane do wystawy pochodzą głównie ze zbioru zgromadzonego na potrzeby wydawnictwa Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. Integralną częścią wystawy są luźne karty z komentarzem historycznym, umieszczone na stojakach. Wszyst­kie ma­te­ria­ły za­pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­cho­dzą ze zbio­ru przygotowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Europosłowie będą mieli okazje oglądać wystawę do czwartku 8 marca.