Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu, 4-7 maja 2009

Ostatnia sesja Parlamentu będzie jedną z najbardziej pracowitych, a to za sprawą projektów legislacyjnych, których 'domknięcie’ planuje się w tym tygodniu. Zapadną ostateczne decyzje w sprawie pakietu telekomunikacyjnego oraz przepisy zakazujące handlu produktami z fok. Prawie 4 mld euro zostanie przeznaczone na projekty energetyczne, z których skorzysta także Polska. Parlament zajmie się też przepisami, które pozwolą do minimum ograniczyć cierpienie zwierząt w laboratoriach oraz podczas uboju.

Parlament Europejski proponuje dłuższe urlopy macierzyńskie. Posłowie proponują przyjęcie jednolitych przepisów regulujących wymiar urlopów macierzyńskich. Zgodnie z propozycją Parlamentu, która będzie głosowana na najbliższej sesji, urlop macierzyński będzie trwał 20 tygodni i przez pierwsze 6 tygodni będzie płatny w pełnym wymiarze. Wynagrodzenie za pozostałe tygodnie nie mogłoby być niższe niż 85% wynagrodzenia podstawowego. Dyrektywa wprowadza także dwutygodniowy urlop ojcowski – debata, pn. 4.05.

Piata rocznica historycznego rozszerzenia Unii Europejskiej. W przeddzień piątej rocznicy historycznego rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Wschodniej i Południowej Hans Gert Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że tylko silna i zjednoczona Unia może bronić na świecie swoich wartości i interesów. Przewodniczący wyda formalne oświadczenie z okazji piątej rocznicy rozszerzenia w najbliższy poniedziałek, 4 maja br., podczas otwarcia sesji plenarnej w Strasburgu – oświadczenie, pn., 4.05.

UE dofinansuje sześć projektów energetycznych dla Polski. Prawie cztery miliardy euro z planu odbudowy gospodarczej przeznaczone zostanie na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej, morskie siłownie wiatrowe i instalacje przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Parlament Europejski zawarł porozumienie z Radą dotyczące rozporządzenia, które przewiduje finansowanie wybranych projektów w dziedzinie energetyki, w tym sześciu inwestycji, z których skorzysta Polska (m.in. gazoport w Świnoujściu, gazociąg Norwegia-Dania-Polska, instalację CCS w Bełchatowie, łącznik gazowy na Słowację i ogromną siłownię wiatrową na Bałtyku) – debata, śr. 6.05.

Zakaz handlu produktami z fok. Parlament podda pod głosowanie uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki będą możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniających się do ich utrzymania – debata, pn. 4.05.

Dostęp do Internetu nie może być ograniczony bez orzeczenia sądu. Parlament podda pod głosowanie pakiet rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego.
Zasadniczym celem reformy sektora jest poprawa pozycji użytkowników na rynku usług elektronicznych. Poprawki kompromisowe uzgodnione w drodze nieformalnych konsultacji z Radą zmierzają do doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony prywatności użytkowników i poszanowania praw obywatelskich – debata, wt. 5.05.

Warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Parlament rozpatrzy propozycje zmian instrumentów prawnych tworzących wspólny europejski system azylowy. Ich celem jest zagwarantowanie, że wszystkie osoby ubiegające się o azyl będą traktowane w sprawiedliwy i równy sposób, niezależnie od tego gdzie złożą wniosek o azyl w UE, jak również poprawa skuteczności systemu azylowego UE – debata, śr. 6.05.

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. W obliczu kryzysu finansowego, Parlament Europejski rozpatrzy projekt dyrektywy wprowadzającej zmiany w przepisach dotyczących nadzoru sektora bankowego oraz sposobów obliczania wymaganej wysokości kapitału. Celem projektu jest określenie zasad postępowania, zgodnie z którymi kredytodawca pozostanie zainteresowany spłatą udzielonej pożyczki, co powinno zniechęcić go do lekkomyślnego udzielania kredytów – debata, śr. 6.05.

Nie będzie dyrektywy o czasie pracy. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady reprezentującej państwa członkowskie nie uzgodnili stanowiska w sprawie proponowanej dyrektywy dotyczącej organizacji czasu pracy. Pięć miesięcy temu, głosując nad tą propozycją w drugim czytaniu, posłowie domagali się 48 godzinnego tygodnia pracy rozliczanego w okresie
12 miesięcznym, zaliczenia dyżurów do czasu pracy i rezygnacji z klauzul wyłączających – debata, pn. 4.05.

Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Opinia publiczna jest zgodna, że ze względów etycznych należy ograniczyć liczbę zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach naukowych. Parlament rozpatrzy projekt dyrektywy, która zmierza do podniesienia norm dobrostanu zwierząt, ale w sposób, który nie zagrozi skuteczności badań naukowych prowadzonych w celu zwalczania groźnych chorób – debata, pn. 4.05.

Normy traktowania zwierząt podczas ich uśmiercania. Parlament rozpatrzy propozycję rozporządzenia, którego celem jest zapewnienie poszanowania najwyższych standardów humanitarnych przy uboju zwierząt i ograniczenia ich cierpienia fizycznego i psychicznego. W sprawozdaniu Janusza Wojciechowskiego (UEN, PL) posłowie z Komisji Rolnictwa zawarli poprawki precyzujące m.in. kwestie odstępstwa od zasady uśmiercania zwierząt po oszołomieniu w przypadku, gdy ubój ma charakter rytualny – debata, wt.
5.05., głosowanie, śr. 6.05. [konferencja prasowa sprawozdawcy: środa, 6 maja 2009r. godz. 15:00, – LOW – Sala N-1/201].

Nowa rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego.
Parlament przyjmie sprawozdanie, w którym wnikliwie przedstawiona została nowa struktura instytucjonalna Unii Europejskiej w przypadku wejścia w życie w 2009 roku Traktatu Lizbońskiego – debata, śr. 6.05.