Zapowiedź sesji plenarnej w Strasburgu 9-12 marca 2009 r.

Polityka spójności, plan odbudowy gospodarki, ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych, bezpieczeństwo na morzu, opłaty za użytkowanie infrastruktury drogowej i ochrona nieletnich przed uzależnieniem od gier wideo i hazardu, to wybrane tematy, o których debatować będą posłowie na pierwszej z dwóch marcowych sesji plenarnych. Po raz kolejny w ciągu trzech miesięcy Parlament zabierze głos w sprawie istotnej dla przedsiębiorców – Karty Małych Przedsiębiorstw. Prezydencja czeska poinformuje o tematach nadchodzącego wiosennego szczytu Rady Europejskiej, a Parlament przyjmie rezolucje w sprawie postępów w negocjacjach akcesyjnych Chorwacji, BJR Macedonii i Turcji.
 
Polityka spójności: szybsze i łatwiejsze finansowanie projektów. Parlament zajmie się propozycją zmian w zasadach wykorzystywania funduszy strukturalnych, które umożliwią szybsze i łatwiejsze pozyskiwanie środków finansowych na projekty regionalne. Łatwiej będzie uzyskać pomoc dla osób dotkniętych skutkami kryzysu, zwiększy się dostępność środków dla małych i średnich przedsiębiorców. Ułatwienia nie powinny jednak naruszać zasad konkurencji i standardów ochrony środowiska.
 
Eurowiniety, czyli opłaty za spaliny, hałas i tłok na drogach. Parlament podda pod głosowanie projekt nowej dyrektywy w sprawie tak zwanych eurowiniet, która umożliwi państwom członkowskim pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe.
 
Konsola z czerwonym guzikiem: PE o grach wideo. Gry wideo mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych i przyczyniają się do rozwoju wiedzy i różnych umiejętności, ale jednocześnie coraz częściej zawierają elementy przemocy, które mogą być szkodliwe dla dzieci. Parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów chce wzmocnić klasyfikację wiekową gier. Pozwoli to skuteczniej chronić najmłodszych przed elektroniczną przemocą.
 
Hazard na przedpłaty. Posłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów uważają, że to nie UE, lecz państwa członkowskie powinny regulować rynki gier hazardowych w celu ochrony konsumentów przed uzależnieniem, oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i 'ustawianiem’ gier sportowych. Część posłów nie zgadza się z tym stwierdzeniem i na sesję plenarną przygotuje alternatywny projekt rezolucji w tej sprawie.
 
Bezpieczeństwo na morzu: Do trzech razy sztuka. Parlament Europejski podda trzeciemu czytaniu pakiet wniosków legislacyjnych opracowanych z myślą zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie morskim. Trzeci pakiet morski zawiera propozycję rozwiązań, które umożliwią prowadzenie aktywnej polityki w zakresie żeglugi morskiej i zapewnią warunki dla rozwoju uczciwej konkurencji operatorom, którzy spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.
 
Ograniczanie zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Poziom zanieczyszczeń emitowanych przez tysiące instalacji przemysłowych funkcjonujących w UE będzie dalej obniżany, choć zapewniona zostanie większa elastyczność w udzielaniu zezwoleń i traktowaniu mniejszych zakładów przemysłowych. Parlament zajmie się wnioskiem w sprawie przekształcenia siedmiu odrębnych dyrektyw dotyczących emisji przemysłowych w jeden akt prawny.
 
Europejski plan odbudowy gospodarczej. Posłowie z Komisji Monetarnej i Gospodarczej uznają za niezbędne wdrożenie planu odbudowy gospodarczej i sugerują zwiększenie środków finansowych z kasy UE. Państwa członkowskie podejmują interwencje indywidualnie, ale brak koordynacji działań może zaszkodzić konkurencyjności Unii Europejskiej wobec innych partnerów handlowych.
 
Międzynarodowy Dzień Kobiet i 30. rocznica pierwszych powszechnych wyborów do PE. W poniedziałek, 9 marca, Parlament Europejski rozpocznie sesję plenarną od debaty poświęconej obchodom Międzynarodowego Dnia Kobiet. W tym roku przypada także 30. rocznica pierwszych powszechnych wyborów do PE, po których przewodniczącą PE została po raz pierwszy kobieta.
 
Przygotowania do wiosennej Rady Europejskiej (19-20 marca 2009). Przedstawiciele prezydencji czeskiej oraz Komisji zapoznają posłów z programem spotkania przywódców państw członkowskich UE. Tradycyjnie, wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone będzie zagadnieniom gospodarczym. Tym razem dyskusja toczyć się będzie na takie tematy jak ogólna sytuacja gospodarcza w UE i kryzys rynków finansowych, a także energia i klimat. Premier Irlandii poinformuje uczestników o działaniach podejmowanych przez rząd w następstwie odrzucenia projektu Traktatu z Lizbony.
 
Karta Małych Przedsiębiorstw: kompleksowe ramy polityki wobec MŚP. Posłowie uważają, że Karta Małych Przedsiębiorstw powinna być instrumentem prawnie wiążącym i wzywają do ustanowienia tzw. „testu MŚP”, czyli obowiązkowej, systematycznej i ukierunkowanej oceny wpływu przyszłego prawodawstwa UE na małe zakłady rzemieślnicze, przedsiębiorstwa rodzinne i inne małe i średnie przedsiębiorstwa. Zdaniem posłów, istnieje pilna potrzeba ograniczenia biurokracji przynajmniej o 25%.
 
Negocjacje akcesyjne Chorwacji BJR Macedonii i Turcji. Posłowie wysłuchają oświadczeń Rady i Komisji Europejskiej w sprawie postępów w negocjacjach akcesyjnych prowadzonych z Chorwacją, BJR Macedonii i Turcją. Po oświadczeniach, przewidziana jest debata, a także głosowanie nad propozycjami rezolucji.
 
Trwają zgłoszenia do drugiej edycji Nagrody Dziennikarskiej. Po raz drugi w swojej historii Parlament Europejski wręczy w 2009 roku Nagrodę Dziennikarską. Uhonorowani zostaną nią dziennikarze zajmujący się najważniejszymi problemami europejskimi, których praca służy lepszemu zrozumieniu działania unijnych instytucji i europejskich polityk.

Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego